ΤΕΛ. ΝΕΑ
14 Απριλίου 2016

Ένα βήμα πριν την επιτήρηση βιομηχανικός κολοσσός στην Ελλάδα

Τη σοβαρή οικονομική δυσπραγία στην οποία έχει περιέλθει ο όμιλος αποτυπώνουν οι οικονομικές καταστάσεις.
Ολοταχώς προς καθεστώς επιτήρησης οδεύει ο όμιλος Frigoglass ο οποίος το 2015 «βούλιαξε» στις ζημίες και η καθαρή του θέση είναι αρνητική. Σύμφωνα με πληροφορίες το ζήτημα της ένταξης σε καθεστώς επιτήρησης θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του ΧΑ και είναι απίθανο να υπάρξει θετική έκπληξη.
Και αυτό οι οικονομικές καταστάσεις περιγράφουν απόλυτα τη σοβαρή οικονομική δυσπραγία στην οποία έχει περιέλθει ο όμιλος.
Ειδικότερα όπως αναφέρεται στις σημειώσεις των ορκωτών ελεγκτών «ο Όμιλος κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως πραγματοποίησε ζημία ύψους € 58,3 εκατ., με αποτέλεσμα η ενοποιημένη καθαρή θέση του Ομίλου να καταστεί αρνητική (σ.σ Αυτό και μόνο αποτελεί λόγο ένταξης της εταιρίας σε καθεστώς επιτήρησης μαζί με ληξιπρόθεσμες οφειλές και χωρίς να υπάρχει δέσμευση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου). 
Επιπλέον οι δανείστριες τράπεζες, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία του Ομίλου να ικανοποιήσει τους προβλεπόμενους χρηματοοικονομικούς όρους αναφορικά με τις αναπληρούμενες δανειακές συμβάσεις που έχει συνάψει, όπως και τους υφιστάμενους περιορισμούς στη χρήση των χρηματικών του διαθεσίμων, έχουν χορηγήσει την έγγραφη συγκατάθεσή τους για την αναστολή της εφαρμογής των ως άνω χρηματοοικονομικών όρων και παράταση του δανεισμού τους μέχρι την 31 Μαρτίου 2017, υπό την προϋπόθεση ότι ο Όμιλος θα εξασφαλίσει ικανοποιητικές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές του δραστηριότητες και επιπλέον χρηματοδότηση από τους βασικούς του μετόχους. 
Τα ως άνω γεγονότα και οι επικρατούσες συνθήκες, που περιγράφονται αναλυτικά στη Σημείωση 2.1 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την πορεία του Ομίλου και την αρχή της απρόσκοπτης συνέχισης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 
Σε ότι αφορά στη χρηματοδότηση του ομίλου όπως αναφέρουν οι οικονομικές καταστάσεις η Frigoglass σύναψε συμφωνία τροποποίησης και επέκτασης των όρων των δανειακών συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση της οικονομικής ενίσχυσης από τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρίας. 
Η Frigoglass συμφώνησε στην αποπληρωμή €5 εκατ. για κάθε τράπεζα των ανανεούμενων πιστωτικών γραμμών. 
Επιπλέον, συμφωνήθηκε πρόγραμμα αποπληρωμής συνολικά €7 εκατ. για κάθε τράπεζα με καταβολή €5 εκατ. την 31η Οκτωβρίου 2016 και €2 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016. 
Η Truad Verwaltungs AG, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Frigoglass, δεσμεύτηκε στη χορήγηση δανειακής σύμβασης ύψους €30 εκατ., λήξης 31 Μαρτίου 2017, με παρόμοιους όρους των ανανεούμενων πιστωτικών γραμμών (Revolving Credit Facilities). 
Η σύμβαση υπόκειται έγκρισης από την επερχόμενη Γενική Συνέλευση τον Απρίλιο. 
Το πόσο της δανειακής σύμβασης θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή €10 εκατ. των υφιστάμενων ανανεούμενων πιστωτικών γραμμών (Revolving Credit Facilities) και για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και λοιπών εταιρικών σκοπών.
Αξίζει να σημειωθεί πως η δύσκολη κατάσταση στη Frigoglass είχε αρχίσει να διαφαίνεται από την περυσινή χρονιά αλλά δεν είχε αποτυπωθεί απόλυτα καθώς η εταιρία στις 22 Μαΐου του 2015 η Frigoglass είχε ανακοινώσει πως είχεει συμφωνήσει την πώληση του κλάδου υαλουργίας που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες υαλουργίας της Beta Glass Plc. στη Νιγηρία και της Frigoglass Jebel Ali FZCO στο Ντουμπάι, καθώς και τις συμπληρωματικές δραστηριότητες παραγωγής πλαστικών κιβωτίων και μεταλλικών πωμάτων της Frigoglass Industries (Nig.) Ltd στη Νιγηρία έναντι 200 εκ δολαρίων σε μετρητά και  25 εκ δολάρια για δύο χρόνια με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Στις οικονομικές καταστάσεις του Ιουνίου η εταιρία ανέφερε πως η συναλλαγή υπόκειται στην παροχή από τον αγοραστή διαβεβαίωση για την απαιτουμένη χρηματοδότηση καθώς και σε άλλους συνήθεις όρους συναλλαγών και εγκρίσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και λίγο πριν τη λήξη του 2015 ότι θα γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2016.
Η συναλλαγή αυτή τελικά ναυάγησε αλλά η εταιρία όσο αναμενόταν ότι θα γίνει η συναλλαγή εμφάνιζε στις οικονομικές της καταστάσεις τις παραπάνω δραστηριότητες ως διαθέσιμες προς πώληση με την ανάλογη λογιστική αντιμετώπιση. 
bankingnews.gr