ΤΕΛ. ΝΕΑ
25 Απριλίου 2016

Νέο μεγάλο λουκέτο στην Ελληνική αγορά

Αίτηση πτώχευσης, η οποία εκδικάστηκε την περασμένη Παρασκευή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κατέθεσε η  ”ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ”, θυγατρική της Ηλεκτρονικής Αθηνών από το 2007.

“Δεν υπάρχει  καμία ελπίδα πλέον βελτίωσης της κατάστασης, καθώς οι συνεργαζόμενοι με την μητρική εταιρεία οίκοι και δη εκείνοι του εξωτερικού προέβησαν σε αιτήματα κατάπτωσης των εγγυητικών μας επιστολών και σε καταγγελίες των συμβάσεων μας, με επιπλέον αποτέλεσμα να μην μας προμηθεύουν με εμπόρευμα. Τα ράφια και οι αποθήκες αδειάζουν και οι προμηθευτές είναι εξαγριωμένοι λόγω την αδυναμίας μας να εξυπηρετήσουμε τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μας. Οι τράπεζες στις οποίες στραφήκαμε για παροχή στοιχειώδους ρευστότητας, όπως κάναμε και στο παρελθόν, όγι μόνο δεν μας δίνουν ούτε ένα ευρώ μέσω των δανειακών συμβάσεων που έχουμε υπογράψει αλλά ταυτόχρονα παρακρατούν το προϊόν από τις εισπράξεις με προγράμματα δόσεων μέσω πιστωτικών καρτών, στραγγαλίζοντας ακόμα και την πενιχρή ρευστότητα που υπήρχε” αναφέρεται στην αίτηση πτώχευσης.

Η Σαραφίδης εμφανίζει (στοιχεία Ιουνίου 2015) συσσωρευμένα χρέη άνω των 11 εκατ. ευρώ, με τη χρεοκοπημένη Ηλεκτρονική να αδυνατεί να συνδράμει, όπως έκανε στο παρελθόν, στην επιβίωσή της. Από το παραπάνω ποσό περίπου 785 χιλιάδες ευρώ αφορούν βραχυπρόθεσμα δάνεια, ενώ οι ζημιές προ φόρων (1/7/2014 – 30/6/2015) ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ.
Επίσης, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε ποσό 3,9 εκατ. περίπου έναντι περίπου 8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, μείωση (-51,69%) που οφείλεται εκτός από την οικονομική κρίση στο κλείσιμο τριών καταστημάτων.
θυγατρική της Ηλεκτρονικής.

Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει ότι στις 11 Απριλίου 2007 ήλθε σε συμφωνία με το σύνολο των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία ”ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ” (εφεξής ”ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΕ”) για την εξαγορά του 100% των μετοχών της ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ.
Συγκεκριμένα υπεγράφησαν δύο (2) προσύμφωνα αγοράς μετοχών μεταξύ αφενός της εταιρείας και αφετέρου 1) της στην Αθήνα εδρευούσης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ”Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ” νομίμως εκπροσωπούμενης, για την άμεση απόκτηση του 35% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ”ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΕ” και 2) των: α) Γεωργίου Σαραφίδη του Ιωάννη, κατοίκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Κωφίδου αριθ. 12, β) Αριάδνης Σαραφίδη χήρας Ιωάννου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Πλ. Αριστοτέλους αριθ. 4, γ) Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του Ευσταθίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Διοικητηρίου αριθ. 41, δ) Ευάγγελου Ταβατίδη του Γεωργίου κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Χειμωνίδου αριθ. 24, ε) Ιωάννη Σαραφίδη του Γεωργίου, κατοίκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Κωφίδου αριθ. 12, στ) Κων/νου Σαραφίδη του Γεωργίου, κατοίκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Κωφίδου αριθ. 12 και ζ) Ευτυχίας Παπαδοπούλου του Ιωάννη κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Δημ. Γούναρη αριθ. 5, για την άμεση απόκτηση του 16% των μετοχών της ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΕ και σε δεύτερη φάση (εντός τριετίας) του υπολοίπου 49% των μετοχών της ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΕ.

Η εξαγορά της ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΕ από την εταιρεία διευρύνει ακόμη περισσότερο τα ραγδαία αυξανόμενα μερίδια αγοράς της και ιδιαίτερα στη Β. Ελλάδα, όπου τα δίκτυα πωλήσεων των δύο εταιρειών είναι συμπληρωματικά.

Η ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΕ δραστηριοποιείται με υψηλή αναγνωρισιμότητα στη Β. Ελλάδα, με 9 σημεία πώλησης συμπεριλαμβανομένου ενός Megastore, και είναι η 4η σε μέγεθος αλυσίδα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών στην Ελλάδα με μερίδια αγοράς 2,5- 3%, αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας.

Το 2006 οι πωλήσεις της ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε ανήλθαν στα 38,6 εκατομμύρια Ευρώ, με κέρδη μετά από φόρους της τάξης των 294.000 Ευρώ. Την ίδια περίοδο τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών εξόδων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,41 εκ Ευρώ

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, προγραμματίζεται η περαιτέρω επιτυχημένη ανάπτυξη του δικτύου της ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΕ στη Β. Ελλάδα, η δημιουργία συνεργιών και οικονομιών κλίμακος.

Με το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις υφιστάμενες σήμερα προβλέψεις και εκτιμήσεις της εταιρείας, στα άμεσα σχέδια της Διοίκησης της εταιρείας, είναι η διατήρηση της επωνυμίας ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΕ καθώς και η παραμονή στο management της ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΕ των κ. Σαραφίδη και Ταβατίδη.

Σε επίπεδο θεμελιωδών μεγεθών για την εταιρεία, η συγκεκριμένη εξαγορά αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα από τον πρώτο χρόνο ενοποίησης της ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΕ , τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην κερδοφορία, χωρίς επιβάρυνση στη μέχρι τώρα μερισματική πολιτική της.

Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί με ιδία κεφάλαια. Το τίμημα υπολείπεται του 30% των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας.

Οι ως άνω αποκτήσεις μετοχών τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής τους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
bankwars.gr