ΤΕΛ. ΝΕΑ
8 Μαΐου 2016

ΟΤΕ: Η μετοχική σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση του ΟΤΕ την 31 Μαρτίου 2016 ήταν η ακόλουθη:

Μέτοχος Αριθμός μετοχών            Ποσοστό %

Ελληνικό Δημόσιο 29.409.027        6,00%

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αναφέρεται μόνο στη μεταβίβαση του 4% από το Ελληνικό Δημόσιο) 19.606.015     4,00%

DEUTSCHE TELEKOM AG 196.060.156     40,00%

Θεσμικοί επενδυτές 210.642.745                     42,97%

Ιδιώτες επενδυτές 33.071.186                           6,75%

Ίδιες μετοχές 1.361.260                                      0,28%

____________________________________

ΣΥΝΟΛΟ 490.150.389                                   100,00%