ΤΕΛ. ΝΕΑ
23 Ιουνίου 2016

Ιατρικό Αθηνών: Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Τα ίδια μέλη ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Αθηνών, εξέλεξε παμψηφεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην Γ.Σ. συμμετείχαν 31 μέτοχοι κομιστές 67.816.570 μετοχών, επί συνόλου 86.735.980 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 78,19% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί  όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Ενέκρινε παμψηφεί (100,00% υπέρ)  την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης  01/01/2015- 31/12/2015 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης  01/01/2015 - 31/12/2015 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2. Επικύρωσε παμψηφεί (100,00% υπέρ) την από 30-5-2016 αντικατάσταση του  παραιτηθέντος συμβούλου Δρ. Jorn Olaf Hirschmann, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Δρα Jan Liersch.

3. Εξέλεξε παμψηφεί (100,00% υπέρ) τα ίδια μέλη ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου η θητεία του οποίου θα είναι τριετής και συγκεκριμένα τα ακόλουθα πρόσωπα:
α. Γεώργιο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο.
β. Χρήστο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο
γ. Δρ. Βασίλειο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο
δ. Κωνσταντίνο Παμπούκη, Ομότιμο Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ε. Βασίλειο Τουντόπουλο, Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αιγαίου
στ.  Δρ. Jan Liersch, Δικηγόρο
ζ. Νικόλαο Κορίτσα,   Δικηγόρο Αθηνών.

Όρισε παμψηφεί (100,00% υπέρ) τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 Ν. 3016/2012, ήτοι τους κ.κ. Κωνσταντίνο Παμπούκη, Βασίλειο Τουντόπουλο και Νικόλαο Κορίτσα.
Εν συνεχεία, εξέλεξε παμψηφεί (100,00% υπέρ) ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου  σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου  37  Ν. 3693/2008, τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Παμπούκη,  Πρόεδρο αυτής, τον Καθηγητή κ. Βασίλη Τουντόπουλο,  και τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Κορίτσα.

4. Απήλλαξε παμψηφεί (100,00% υπέρ) τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

5. Ενέκρινε με ποσοστό (99,99% υπέρ και 0,01% κατά) τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ενέκρινε με ποσοστό (99,99% υπέρ και 0,01% κατά), την τροποποίηση και κωδικοποίηση της από 1.7.1992 συμβάσεως του Προέδρου του Δ.Σ. όπως αυτή, έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Ενέκρινε με ποσοστό (100,00% υπέρ), την αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015.

8. Εξέλεξε με ποσοστό (99,99% υπέρ και 0,01% κατά) την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή, Αθήνα, με αριθμό ΣΟΕΛ 114, για την Εταιρική Χρήση 01-01/2016 - 31/12/2016.