ΤΕΛ. ΝΕΑ
13 Ιουλίου 2016

Σε αβεβαιότητα πασίγνωστη ελληνική εταιρεία

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις στο χώρο του παγωτού, την Δωδώνη, για την οποία ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, στην έκθεση ελέγχου για τη χρήση του 2015, αναφέρει ότι υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα για την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς της στην περίπτωση μη εξεύρεσης λύσης αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της.

Επίσης ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής συμπληρώνει πως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920, ενώ σημειώνεται πως η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τα τραπεζικά ίδρυμα για αναδιάρθρωση του τραπεζικού της δανεισμού ώστε να καταστεί βιώσιμος και εξυπηρετήσιμος.

Πέρυσι ο τζίρος της εταιρείας υποχώρησε στα 9,314 εκατ. ευρώ όταν το 2014 ήταν 10,249 εκατ. ευρώ και το 2012 11,367 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,621 εκατ. ευρώ.