Trending

Τραπεζικοί Υπάλληλοι: ζητούν αποζημίωση 70 ευρώ το μήνα για τηλεργασία


 Οι θέσεις της ΟΤΟΕ για την εφαρμογή τηλεργασίας στον κλάδο των τραπεζών, οι οποίες θα τεθούν προς συζήτηση κατά την διάρκεια των συζητήσεων για την υπογραφή νέας κλαδικής ΣΣΕ 2022-2024 αναφέρουν μεταξύ άλλων:

Κατάρτιση, περιεχόμενο και ανάκληση της σύμβασης τηλεργασίας

2.1. Εφόσον το αντικείμενο της εργασίας το επιτρέπει, τα μέρη μπορούν να καταρτίσουν εγγράφως συμφωνία  τηλεργασίας, η οποία θα διέπεται από τους όρους της παρούσας και τυχόν ευνοϊκότερες ΣΣΕ.

Πέραν των ρητώς προβλεπομένων στη συμφωνία, που αφορούν ειδκά στον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας με τηλεργασία, δεν τροποποιούνται οι όροι της ατομικής σύμβασης εργασίας.

Με επιχειρησιακή ΣΣΕ ή/και μετά από διαβούλευση της επιχείρησης με τη συλλογική εκπροσώπηση μπορεί να προσδιορίζονται οι κατάλληλες και διαθέσιμες κάθε φορά θέσεις για τηλεργασία.

Για την εκτέλεση τηλεργασίας επιλέγονται εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, που έχουν συμπληρώσει στην επιχείρηση  πραγματική υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών.

2.2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις διαπιστωμένων κινδύνων για τη δημόσια υγεία του άρθρου 67  παρ. 3 εδ. α) ν. 4808/21, απαιτείται η  ρητή συναίνεση του εργαζόμενου.

Η συμφωνία τηλεργασίας έχει συγκεκριμένη διάρκεια, όχι μεγαλύτερη του έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, ανα έτος ή εξάμηνο, με νέα συμφωνία-ες των μερών.

Η συμφωνία  τηλεργασίας κοινοποιείται αρμοδίως στο ΠΣ-ΕΡΓΑΝΗ  και πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις τυχόν αλλαγές  του τρόπου εργασίας λόγω της τηλεργασίας , όπως:

την έναρξη και τη λήξη του ωραρίου τηλεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συναφείς διατάξεις των ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών και τυχόν επιχειρησιακών ΣΣΕ σε εφαρμογή αυτών,
το δικαίωμα αποσύνδεσης και τα τεχνικά-οργανωτικά μέσα της επιχείρησης που το διασφαλίζουν (λ.χ. φραγές μηνυμάτων και λογισμικού), τα οποία συμφωνούνται με επιχειρησιακή ΣΣΕ, σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 67 ν. 4808/21.
τις εξαρχής καθορισμένες ημέρες τηλεργασίας ανα εβδομάδα, καθως και την αναλογία εργασίας με φυσική παρουσία και τηλεργασίας.
τα παρεχόμενα από τον εργοδότη μέσα και εξοπλισμό για την εκτέλεση της τηλεργασίας, καθώς και τους όρους συντήρησης, επισκευής ή αντικατάστασής τους,
τα μέσα και το καλυπτόμενο κόστος τηλεπικοινωνιών,
 το εφάπαξ μηνιαίο ποσό για την κάλυψη του κόστους που προκαλείται στον τηλεργαζόμενο από την παροχή της τηλεργασίας (τυχόν χρήση εξοπλισμού του εργαζόμενου, χρήση ιδιωτικού χώρου και συναφείς δαπάνες), στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας ή και ευνοϊκότερων αυτής Επιχειρησιακών ΣΣΕ. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται και καταβάλλεται από την επιχείρηση κατ’ αναλογία του χρόνου τηλεργασίας.
τους όρους ανανέωσης της συμφωνίας με έγγραφο τύπο
2.3. Επιπλέον των νόμιμα προβλεπόμενων, ο εργοδότης γνωστοποιεί στον εργαζόμενο, γραπτά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση της σύμβασης  τηλεργασίας, πληροφορίες που αναφέρονται ειδικά στην εκτέλεση της τηλεργασίας και κυρίως πληροφορίες που αφορούν:

στα πρόσωπα και στους τρόπους αναφοράς για τεχνικά ή άλλα ζητήματα που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν από την εκτέλεση της τηλεργασίας,
πληροφορίες για την εξ αποστάσεως πρόσβαση και την απρόσποπτη επικοινωνία του με τη  συλλογική εκπροσώπηση στην επιχείρηση,
οδηγίες για την προστασία των επαγγελματικών δεδομένων, τις οποίες οφείλει να τηρεί ο εργαζόμενος, καθώς και τις δεσμεύσεις της επιχείρησης για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.
2.4. Προτεραιότητα στη σύναψη συμφωνίας τηλεργασίας έχουν, εφόσον διατυπώσουν σχετικό αίτημα, εργαζόμενοι με προβλήματα υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 3 εδαφ. β’ ν. 4808/21, εργαζόμενοι ΑΜΕΑ, καθώς και εργαζόμενοι γονείς και φροντιστές, κατά την έννοια του άρθρου 26  ν. 4808/21.

Τυχόν άρνηση του εργοδότη να ικανοποιήσει αντίστοιχα αιτήματα πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη.

Με Επιχειρησιακή ΣΣΕ μπορεί να προσδιορίζεται:

– η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηλεργασία

–  ο τρόπος διασφάλισης της προτεραιότητας των ανωτέρω κατηγοριών εργαζομένων

2.5.Δικαίωμα ανάκλησης: Η συμφωνία τηλεργασίας μπορεί αιτιολογημένα να ανακληθείκαι πριν από τη λήξη τηςαπό τον εργοδότη, εφόσον τηρηθεί προθεσμία 30 ημερών, ή και από τον εργαζόμενο, με την ίδια προθεσμία προειδοποίησης,  εάν ο τελευταίος διαπιστώσει ότι η τηλεργασία λειτουργεί σε βάρος της προσωπικής του ισορροπίας, της υπηρεσιακής του εξέλιξης, της υγείας ή της ασφάλειάς του, ή λόγω έκτακτης μεταβολής των οικογενειακών ή προσωπικών του συνθηκών.

2.6. Μη αποδοχή από τον εργαζόμενο  πρότασης του εργοδότη για μετάβαση σε τηλεργασία/ανανέωση συμφωνίας τηλεργασίας ή η αιτιολογημένη άσκηση από αυτόν του δικαιώματος ανάκλησης δεν επιτρέπεται να οδηγούν σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ή σε οποιαδήποτεμεταβολή σε βάρος του μισθωτού.

3. ‘Οροι και συνθήκες τηλεργασίας.

3.1.Το βασικό σχήμα τηλεργασίας που προτείνεται με την υπό συζήτηση συλλογική συμφωνία είναι κατά κύριο λόγο μικτό (συνδυασμός τηλεργασίας και φυσικής παρουσίας)  και δεν ξεπερνά τις δυο (2) ημέρες ανα εβδομάδα.

Προκειμένου το σχήμα εργασίας να είναι προβλέψιμο και ελέγξιμο, οι ημέρες τηλεργασίας είναι σταθερές, διακριτές ή και συνεχόμενες. Καθορίζονται εξαρχής στη συμφωνία τηλεργασίας και δεν μεταφέρονται στην περίπτωση που αυτές συμπίπτουν με αργία ή με νόμιμη άδεια.

3.2. Για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων και αναγκών, από το παραπάνω σχήμα προβλέπονται 3 περιπτώσεις εξαίρεσης, οι οποίες μπορούν να εξειδικευθούν ή και να συμπληρωθούν περαιτέρω, σε ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο βάση, με επιχειρησιακή ΣΣΕ.

α)Σε περίπτωση διαπιστωμένου κινδύνου για τη δημόσια υγεία, βάσει του άρθρου 67 παρ. 3 εδαφ. α) ν. 4808/21,η τηλεργασία μπορεί να αποφασιστεί μονομερώς από τον εργοδότη, στις θέσεις εργασίας για τις οποίες μπορεί να έχει εφαρμογή,  ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο για τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης και την προστασία των εργαζομένων. Στις περιπτώσεις αυτές  μπορεί να εφαρμοστεί,  κατ’ εξαίρεση, τηλεργασία μέχρι και για όλες τις εργάσιμες ημέρες.  ‘Οταν αρθεί ο κατά τα ανωτέρω κίνδυνος, ο εργαζόμενος επανέρχεται αυτοδίκαια στη θέση εργασίας του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

β)Κατόπιν εκτεταμένης επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης, εφόσον κλείνουν καταστήματα ή χώροι εργασίας και, μετά από διαβούλευση με τη συλλογική εκπροσώπηση, αποδεδειγμένα διαπιστώνεται αδυναμία μετάθεσης του εργαζόμενου σε ανάλογη θέση στις λοιπές εγκαταστάσεις της επιχείρησης και σε εύλογη από τον τόπο κατοικίας του απόσταση. Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος μπορεί να δεχτεί να εργαστεί πλήρως εξ αποστάσεως,μέχρι να βρεθεί ανάλογη θέση, στην οποία, επί ισοδύναμων συνυποψηφίων,  τοποθετείται κατά προτεραιότητα. Ο εργοδότης διατηρεί τη σχέση εργασίας χωρίς βλαπτική μεταβολή στις αμοιβές, στις άδειες ή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της  εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εργοδότης προσδιορίζει την υπηρεσιακή μονάδα στην οποία υπάγεται ο τηλεργαζόμενος και τον προϊστάμενό του. Παράλληλα μεριμνά ώστε ο τηλεργαζόμενος να μπορεί να συναντηθεί με τους προϊσταμένους και τους συναδέλφους του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά τα λοιπά, οι όροι και οι προϋποθέσεις της τηλεργασίας είναι οι προβλεπόμενοι από τον νόμο, την παρούσα συμφωνία και τις οικείες επιχειρησιακές ΣΣΕ.

γ)Εργαζόμενοι της περίπτωσης β) παρ. 3 άρθρου 67 ν. 4808/21,που ζητούν μετάβαση σε τηλεργασία λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας τους που μπορεί να αποφευχθεί εάν εργάζονται από απόσταση και για όσο αυτός ο κίνδυνος διαρκεί,  μπορεί επίσης να συμφωνήσουν μικτό σχήμα ή και απασχόληση πλήρως με τηλεργασία.  Κατά τα λοιπά, οι όροι και οι προϋποθέσεις της τηλεργασίας είναι οι προβλεπόμενοι από τον νόμο, την παρούσα συμφωνία και τις οικείες επιχειρησιακές ΣΣΕ.

3.3. Οι τηλεργαζόμενοι δεν υφίστανται καμιά απολύτως διάκριση σε σχέση με τους συγκρίσιμους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ώς προς τους όρους εργασίας τους, ατομικούς και συλλογικούς, συμπεριλαμβανομένων

 -της αμοιβής,

-των αδειών και παροχών που προβλέπονται για τους λοιπούς εργαζόμενους στην επιχείρηση,

-της σταθερότητας στην απασχόληση,

– του χρόνου εργασίας,

-της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης,

-του όγκου της ανατιθέμενης εργασίας και των κριτηρίων  αξιολόγησης απόδοσης,

-της προστασίας στην υγεία και στην ασφάλεια στην εργασία

– της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τη συλλογική τους εκπροσώπηση και της άσκησης των συλλογικών τους δικαιωμάτων.

3.4. Ο χρόνος εργασίας, η έναρξη και η λήξη του ωραρίου εργασίας, καθώς και το σύστημα αξιοπιστης και ακριβούς καταγραφής της, που παραμένει στην ευθύνη του εργοδότη, ορίζονται σύμφωνα με το νόμο και τους όρους των κλαδικών ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών.

4. Δικαίωμα αποσύνδεσης.

4.1. Ο εργαζόμενος με τηλεργασία ή/και φυσική παρουσία, μετά το πέρας του χρόνου κατά τον οποίο έχει υποχρέωση παροχής εργασίας με βάση τον νόμο, τις ισχύουσες στον κλάδο και την επιχείρηση ΣΣΕ και την τυχόν ευνοϊκότερη ατομική του σύμβαση, έχει δικαίωμα στην ψηφιακή αποσύνδεση και ο εργοδότης αντίστοιχη υποχρέωση να το διασφαλίσει. Εργαζόμενος ή στέλεχος που ασκεί ή παραιτείται από το δικαίωμα αποσύνδεσης δεν έχει κανενός είδους υπηρεσιακές επιπτώσεις σε βάρος ή αντίστοιχα επ’ ωφελεία του.

4.2. Η λήψη και η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή και τηλεφωνικών κλήσεων με εκπροσώπους της Επιχείρησης μετά το πέρας του συμβατικού ωραρίου ή και κατά τις ημέρες αργίας ή αδειών αποτελεί επαρκές αποδεικτικό στοιχείο υπέρβασης των χρονικών ορίων εργασίας.

4.3. Με επιχειρησιακές ΣΣΕ καθορίζονται :

τα τεχνικά και τα οργανωτικά μέσα διασφάλισης της άσκησης του δικαιώματος αποσύνδεσης,
οι πρακτικές ρυθμίσεις για την πλήρη απενεργοποίηση εκτός ωραρίου εργασίας και  με ευθύνη του άμεσου προϊστάμενου και του εργοδότη,  των πάσης φύσεως ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας που εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέσων ή λογισμικού “παρακολούθησης”, που συνδέονται με την τηλεργασία,
τυχόν εξαιρέσεις σε περίπτωση ανωτέρας βίας, περιπτώσεις και όροι τυχόν αναγκαίας τηλε-ετοιμότητας.
η υλοποίηση ειδικών δράσεων για την κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση του συνόλου του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως και επιπέδου διευθυντικών στελεχών, σχετικά με τη λογική χρήση των τεχνολογικών εργαλείων, στο πλαίσιο της εργοδοτικής υποχρέωσης για σεβασμό των περιόδων ανάπαυσης και άδειας, της προσωπικής και οικογενειακής ζωής των εργαζομένων και για την αποφυγή του κινδύνου ψηφιακής κόπωσης.
5. Παροχή κατάλληλου εξοπλισμού θέσης τηλεργασίας και κάλυψη κόστους εφαρμογής της. 

5.1.Η παροχή, εγκατάσταση και συντήρηση του αναγκαίου εξοπλισμού θέσης τηλεργασίας περιλαμβάνει:

α)τη διασφάλιση  διακριτής σύνδεσης τηλεφώνου και  internet για επαγγελματική χρήση, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν εκάστοτε αναβάθμισης του τηλεπικοινωνιακού πακέτου  για τις ανάγκες της εργασίας, με κάλυψη του αντίστοιχου κόστους εγκατάστασης και χρήσης της.

β)την παροχή για χρήση στην οικία του τηλεργαζόμενου του αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συγκεκριμένα ηλεκτρονικού υπολογιστή (desktop ή και laptop) μαζί με συμβατό περιφερειακό εξοπλισμό, π.χ. οθόνη, πληκτρολόγιο, mouse, ακουστικά/head set, ασύρματης κάρτας δικτύου, Bluetooth, docking station/port replicator, εκτυπωτή / fax και σχετικών αναλώσιμων (πχ μελάνι, χαρτί εκτύπωσης), κατάλληλου κινητού τηλεφώνου smartphone με σύνδεση και επαρκή δεδομένα, εφόσον  τα παραπάνω απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας, καθώς και κατάλληλου και ασφαλούς λογισμικού.

γ)την τεχνική υποστήριξη για την παροχή τηλεργασίας, τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής των συσκευών και περιφερειακών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της εργασίας ή την αντικατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης, είτε αυτές ανήκουν στην επιχείρηση, είτε στον τηλεργαζόμενο, καθώς και την ανανέωση/υποστήριξη του απαιτούμενου για την  τηλεργασία λογισμικού.

δ)την κάλυψη της δαπάνης αγοράς του κατάλληλου εργονομικού εξοπλισμού εργασίας στην οικία του εργαζόμενου, που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο κατάλληλη καρέκλα και γραφείο εργασίας.

5.2. Εφόσον χορηγήθηκαν ή αγοράστηκαν με δαπάνες της, ο εξοπλισμός εργασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων του τηλεργαζόμενου (Η/Υ, περιφερειακός εξοπλισμός κλπ) αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εργοδότριας εταιρείας και επιστρέφονται μόλις λήξει η σχέση τηλεργασίας και ο εργαζόμενος επανέλθει πλήρως στον αρχικό τρόπο παροχής των υπηρεσιών του, εντός της επιχείρησης.

5.3. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί ο εργαζόμενος  να χρησιμοποιεί τον δικό του εξοπλισμό κατά την εκτέλεση της τηλεργασίας,  ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή μηνιαίας παροχής ύψους τουλάχιστον εβδομήντα ευρώ (70€).  Το ποσό αυτό αφορά σε πλήρη απασχόληση σε καθεστώς τηλεργασίας (περιπτώσεις της παρ. 3.2  ανωτέρω). Για όλες τις λοιπές περιπτώσεις, καταβάλλεται  κατ’ αναλογία με τις ημέρες και ώρες παροχής τηλεργασίας.

5.4. Για να καλύψει το κόστος χρήσης ιδιωτικού  χώρου της οικίας του εργαζόμενου  ώς χώρου εργασίας και να συνδράμει στις πρόσθετες δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος(ψύξης/θέρμανσης), καθαριότητας κλπ. που συνδέονται με την τηλεργασία, ο εργοδότης καταβάλλει επιπλέον έκτακτη χρηματική παροχή ύψους τουλάχιστον εβδομήντα ευρώ (70€).

Το ποσό αυτό αφορά σε πλήρη απασχόληση σε καθεστώς τηλεργασίας (περιπτώσεις της παρ. 3.2. ανωτέρω). Για όλες τις λοιπές περιπτώσεις καταβάλλεται  κατ’ αναλογία με τις ημέρες και ώρες παροχής τηλεργασίας.

5.5. Οι ανωτέρω δαπάνες  δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση. Δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο ή τέλος, ούτε οφείλονται επ’ αυτών ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου. Δεν συμψηφίζονται με τυχόν υπέρτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές.

6. Προστασία ιδιωτικής ζωής και προσωπικών δεδομένων του τηλεργαζόμενου

6.1. Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του τηλεργαζομένου ο εργοδότης συμμορφώνεται με το πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με τις συστάσεις του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Για τα θέματα αυτά διαμορφώνεται, μετά από διαβούλευση με τη συλλογική εκπροσώπηση ή με ΣΣΕ, ειδικό πλαίσιο δεσμεύσεων της επιχείρησης.

6.2. Ως προς την ασφάλεια επικοινωνιών και τη διαχείριση δεδομένων, ο εργαζόμενος  υπέχει μόνον υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οδηγίες του εργοδότη, εφόσον παράλληλα του έχουν παρασχεθεί οι κατάλληλες και ασφαλείς διακριτές τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις,  εξοπλισμός και ασφαλές λογισμικό.

6.3. Η χρήση λογισμικού παρακολούθησης που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή του εργαζόμενου και ιδίως ψηφιακών καμερών, δεν επιτρέπεται.

7. Υγιεινή και Ασφάλεια στην Τηλεργασία.

7.1 Για την ομαλή εφαρμογή της τηλεργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου, γίνεται κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου και σχεδιασμός προληπτικής δραστηριότητας,  λαμβάνοντας  κυρίως υπόψη τους ιδιαίτερους κινδύνους της τηλεργασίας, με επίκεντρο τους ψυχοκοινωνικούς, εργονομικούς και οργανωτικούς παράγοντες, την ανάγκη τήρησης του χρόνου εργασίας και τη διασφάλιση της αποσύνδεσης του τηλεργαζόμενου.

7.2.Ο τηλεργαζόμενος εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία με την τεχνική και την υλική συνδρομή,καθώς και με τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη, που παραμένει υπόχρεος για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

7.3. Η πλήρης και ορθή εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας επαληθεύεται σε τακτική βάση από τον εργοδότη, τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση, τους υπεύθυνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.  Οι εργοδότες αναθεωρούν κατάλληλα  τις πολιτικές τους για την τυχόν πρόσθετη ασφάλιση υγείας, ώστε οι  τηλεργαζόμενοι να προστατεύονται ισότιμα.

8. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου διαμορφώνουν προγράμματα κατάρτισης με εξασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης συμμετοχής των τηλεργαζομένων εντός του χρόνου εργασίας τους.

9. Δικαιώματα συνδικαλιστικής συμμετοχής των τηλεργαζομένων- ενημέρωση συλλογικής εκπροσώπησης – διμερής εποπτεία εφαρμογών τηλεργασίας.

9.1. Ο εργοδότης ενημερώνει και διαβουλεύεται με τη συλλογική εκπροσώπηση σε τακτική βάση για κάθε ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή της τηλεργασίας.

Στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνεται ιδίως ο αριθμός και το ποσοστό των τηλεργαζομένων, σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης και οι επιπτώσεις της τηλεργασίας στην εξέλιξη της απασχόλησης.

9.2. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συγκροτείται σε κάθε επιχείρηση του κλάδου διμερής και ισομερής Επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογών τηλεργασίας, της οποίας η σύνθεση και οι επιμέρους αρμοδιότητες καθορίζονται με επιχειρησιακή ΣΣΕ.

9.3. Για την παρακολούθηση και υποστήριξη της ορθής εφαρμογής της υπό διαπραγμάτευσηκλαδικής συμφωνίας στις επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και για την επισήμανση αναγκών τυχόν εξειδίκευσης, συμπλήρωσης και βελτίωσής της, συγκροτείται  ειδικό Παρατηρητήριο Τηλεργασίας και σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών εργασίας.

9.4. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του εργαζομένου με τηλεργασία, εξασφαλίζονται όλοι οι όροι για την ελεύθερη και ανεμπόδιστη επικοινωνία και την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Mononews Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->
Ας συνδεθούμε στο LinkedIn για να διαβάζετε πρώτοι τα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη