ΤΕΛ. ΝΕΑ
21 Δεκεμβρίου 2015

Quest: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος και Διοικητικό Συμβούλιο

Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Παντελή Τζωρτζάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest Συμμετοχών εξέλεξε σήμερα τον Απόστολο Γεωργαντζή ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Μιχαήλ Πάππαρη, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήγει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του 2016. Η εκλογή των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να εγκριθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Κατόπιν του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και διαμορφώνεται ως ακολούθως:
1. Θεόδωρος Φέσσας του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος
3. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Mέλος
4. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό
Μέλος
5. Νικόλαος - Σωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου, Εκτελεστικό Mέλος
6. Μάρκος Μπιτσάκος του Γρηγορίου, Εκτελεστικό Mέλος
7. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό
Mέλος
8. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος
9. Φαίδων Ταμβακάκης του Δημητρίου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, μετά την παραίτηση του κ. Μιχαήλ Πάππαρη, εξέλεξε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη, σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους, για το υπόλοιπο της θητείας της.

Η εκλογή του νέου Mέλους της Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να εγκριθεί από
την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Συνεπώς, η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελείται από τα κάτωθι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικό Mέλη:
1. Απόστολος Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος
2. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος
3. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την παραίτηση του κ. Μιχαήλ Πάππαρη εξέλεξε ως νέο Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους.
Κατόπιν του ανωτέρω η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας έχει ως εξής:
1. Φαίδων Ταμβακάκης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Aνεξάρτητο Mη
Εκτελεστικό Mέλος
2. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος
3. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος.
Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής θα έχει διάρκεια ανάλογη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.