ΤΕΛ. ΝΕΑ
22 Ιουνίου 2016

Συν 25 εκατομμύρια € στο μετοχικό κεφάλαιο μεγάλου καναλιού

Κατά 25.000.000 ευρώ θα αυξηθεί τελικά το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΤΕΝΝΑ TV. Στις 24 Μαΐου είχε ληφθεί η απόφαση για την καταβολή 25.000.000 ευρώ με την έκδοση 833.335 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ, ποσό που καλύφθηκε εξολοκλήρου με την κεφαλαιοποίηση ισόποσων απαιτήσεων του μετόχου κατά της εταιρείας. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της ANTENNA ΤV ανέρχεται σε 37.020.150 ευρώ και διαιρείται σε 1.234.005 ονομαστικές μετοχές. 

Η προηγούμενη αύξηση είχε γίνει στις 11 Ιανουαρίου 2010 κατά 9.020.100 ευρώ, με την εισφορά της καθαρής θέσης κλάδου επιχείρησης τηλεοπτικού σταθμού που ανήκε σε άλλη εταιρεία του ομίλου.
Πηγή