ΤΕΛ. ΝΕΑ
23 Ιουλίου 2016

Στρατηγική κίνηση Λάτση

Τα ΕΛΠΕ  γνωστοποιούν κατόπιν γραπτής ενημέρωσης των POIH S.A. & POIH INVESTMENTS LIMITED που έλαβε την 20/07/2016, ότι από το χρονικό διάστημα 22/12/2010 έως 20/07/2016 η τελευταία αύξησε την συμμετοχή της πάνω από 3% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε σχέση με την τελευταία γνωστοποίησή της με ημερομηνία 22/12/2010.

Tο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η POIH INVESTMENTS LIMITED (σ.σ. συμφερόντων της οικογένειας Λάτση) στην εισηγμένη έμμεσα, μεταβλήθηκε από 40,984% σε 45,470% που αντιστοιχούν σε 13.708.404 κοινές ονομαστικές μετοχές αυτής.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το 2,842% των δικαιωμάτων ψήφου (8,687,253 μετοχές) αποκτήθηκε την περίοδο από 01/01/2016 έως 19/07/2016, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.