Trending

Πρόγραμμα ποιοτικού εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων με επιδότηση έως €200.000

Ξεκινούν την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων στο Πρόγραμμα “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ο οποίος ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της πρόσκλησης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά στις μεσαίες επιχειρήσεις και με ποσοστό επιδότησης 50% επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια ύψους από 50.000 έως 400.000 ευρώ.
Το Πρόγραμμα “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, μέσω απόκτησης νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
Δικαιούχοι – προϋποθέσεις


Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες Επιχειρήσεις που λειτουργούν με κάποια από τις μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.), με βασικές προϋποθέσεις:
 • Να έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών τύπου franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές
Επιλέξιμες Δαπάνες – Ποσοστό ενίσχυσης
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
Αναλυτικά οι δαπάνες:
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Στην Κατηγορία αυτή εντάσσεται η προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και εν γένει τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, υπό τους ακόλουθους όρους:
 • Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
 • Η προμήθεια εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης όπως π.χ. προμήθεια αυτοκινήτων (ασθενοφόρων για ιδιωτικές κλινικές, αυτοκινήτων που προορίζονται για μίσθωση/ rent a car , σκαφών θαλάσσης πχ για Ν.Ε.Π.Α., ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των τουριστικών δραστηριοτήτων π.χ. canoe kayak, ιστιοσανίδα, εξοπλισμός αναρρίχησης, jet-ski, aqua scooter κ.ά.
 • Η δαπάνη για την προμήθεια μηχανημάτων έργου (πχ εκσκαφείς), ηλεκτροκίνητων ή μηχανοκίνητων ανυψωτικών, περονοφόρων παντός τύπου όπως τύπου ΚΛΑΡΚ, εντάσσεται επίσης στην κατηγορία αυτή.
 • Η προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και τεχνολογικών επικοινωνίας και λογισμικού είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στην κατηγορία αυτή όταν συνδέεται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης και είναι απαραίτητη για την άσκηση αυτής.
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.
Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ενέργειες/ δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με:
 • τον σχεδιασμό και την πιστοποίηση καθώς και με την συσκευασία/ ετικέτα των προϊόντων/ υπηρεσιών.
 • την πιστοποίηση ή/και διαπίστευση (όπου απαιτείται) σύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα για δικαίωμα εισόδου των προϊόντων της επιχείρησης σε συγκεκριμένες νέες αγορές – στόχους.
Ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνονται τα εξής:
 • Σχεδιασμός προϊόντος/υπηρεσίας ή επανασχεδιασμός υφιστάμενων προϊόντων προς διάθεση σε νέες αγορές.
 • Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας.
 • Δοκιμές/επαληθεύσεις/πιστοποίηση προϊόντων/συσκευασίας προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).
 • Δοκιμές και έλεγχοι υλικών από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).
 • Εξοπλισμός προοριζόμενος για εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις.
 • Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων
 • Πιστοποίηση Συστημάτων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).
 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο/ τη διασφάλιση ποιότητας/ τη διασφάλιση συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα.
 • Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης.
 • Διαδικασίες σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και μέτρησης, λειτουργιών και διαδικασιών
Μεταφορικά Μέσα
Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:


 • Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης και με προδιαγραφές ρύπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 • Το μεταφορικό μέσο να είναι είτε επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.
 • Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρησης και να μην προορίζεται για μίσθωση.
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:
 • Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία).
 • Δαπάνες στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης.
 • Δεν προσμετράται η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.
Υπενθυμίζεται, μεσαία θεωρείται η επιχείρηση η οποία:
 • είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ,
 • είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ.
Ας συνδεθούμε στο LinkedIn για να διαβάζετε πρώτοι τα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη