Trending

Εθνική Τράπεζα: προχωρά σε reverse split

Στις 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, με στόχο εν τω μεταξύ να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία για την επιλογή νέου CEO, ενώ ανοιχτό είναι ακόμα το θέμα της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς απομένει να αξιολογηθεί η μοναδική προσφορά που κατέθεσε η κινεζική Gongbao.

Η ανακοίνωση της τράπεζας:

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τις διατάξεις του N. 2396/96 για τις άυλες μετοχές, καθώς και το άρθρο 11 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018, καλούνται οι Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Αιόλου 86) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρεταννία", οδός Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ. 1, Πλατεία Συντάγματος:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τις αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

2. (i) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 0,90 λόγω κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού της Τράπεζας σύμφωνα με το Άρθρο 4.4α του Κ.Ν. 2190/1920, και ταυτόχρονα (ii) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split). Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.


3. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών.

4. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017).

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Τράπεζας και των απορροφηθεισών λόγω συγχωνεύσεως εταιρειών με την επωνυμία "ΝBG BANCASSURANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ" και "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017).

6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

8. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2017 (σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920). Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2019. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2017, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής, προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2019 και έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

9. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ΕΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

10. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
inRead Advertisement by VIDADS since 2011

11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την 26η Ιουλίου 2018 καλούνται οι μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 8η Αυγούστου 2018, ώρα 11.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρεταννία", οδός Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ. 1, Πλατεία Συντάγματος.
Σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης απαρτίας, καλούνται οι μέτοχοι σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Αυγούστου 2018, ώρα 11.00 π.μ. στην ίδια διεύθυνση.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2, 2β και 28 παρ. α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." ("Ε.Χ.Α.Ε.") κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 21 Ιουλίου 2018 ("Ημερομηνία Καταγραφής"). Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος σύμφωνα με τα παραπάνω στις 4 Αυγούστου 2018, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Αυγούστου 2018.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3864/2010, όπως ισχύει.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Ε.Χ.Α.Ε. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο στις 23 Ιουλίου 2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια προθεσμία, δηλαδή το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση, ισχύει και στην περίπτωση των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Συγκεκριμένα για την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η βεβαίωση ή η πιστοποίηση σχετικά με μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο μέχρι τις 5 Αυγούστου 2018.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζά μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Ας συνδεθούμε στο LinkedIn για να διαβάζετε πρώτοι τα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη