Trending

Δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για την εξαγορά της Eurobank

Η Εθνική Τράπεζα υπέβαλε σήμερα προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank.

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει ως αντάλλαγµα, νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές µε νέα ονοµαστική αξία (κατόπιν αναπροσαρµογής της ονοµαστικής αξίας) €1 ανά µετοχή έκδοσης του Προτείνοντος µε σχέση 58 νέες µετοχές του Προτείνοντος (οι «Μετοχές του Προτείνοντος») έναντι κάθε 100 µετοχών της Eurobank. Οι Μετοχές είναι εισηγµένες και διαπραγµατεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»). 

Εφόσον επιτευχθεί η απόκτηση του συνόλου των µετοχών της Eurobank, οι νυν µέτοχοι της ΕΤΕ και οι νυν µέτοχοι της Eurobank θα εκπροσωπούνται στο νέο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ κατά 75% και 25% αντίστοιχα. 

 Η κεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ µε βάση τη τιµή κλεισίµατος της µετοχής την Πέµπτη 4 Οκτωβρίου 2012, ανέρχεται σε €1.922 εκατοµµύρια και αντίστοιχα της Eurobank ανέρχεται σε €603 εκατοµµύρια. Η ολοκλήρωση της Δηµόσιας Πρότασης (η «Ολοκλήρωση») τελεί υπό την αίρεση σειράς εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, συµπεριλαµβανοµένης της έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΤΕ. 

Μέτοχοι της Eurobank, που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 43,6% του µετοχικού κεφαλαίου, έχουν δεσµευτεί να προσφέρουν τις µετοχές τους στη Δηµόσια Πρόταση. Μετά την Ολοκλήρωση της Δηµόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προτίθεται να προβεί σε συγχώνευση µε την Eurobank (η «Συγχώνευση»). 

Η ΕΤΕ θεωρεί πως η Δηµόσια Πρόταση προσφέρει πλεονεκτήµατα στρατηγικής σηµασίας καθώς ο ενιαίος φορέας αναµένεται: 
  • να δηµιουργήσει έναν διευρυµένο τραπεζικό όµιλο µε µεγαλύτερη σταθερότητα και βιωσιµότητα, ο οποίος θα συµβάλει στη χρηµατοδότηση της ανάκαµψης της Ελληνικής οικονοµίας και να βοηθήσει στην αποκατάσταση του κλίµατος εµπιστοσύνης στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, 
  • στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η δυνατότητα συνδυασµού προϊόντων, δικτύων διάθεσης και ισολογισµών θα επιτρέψει στον νέο τραπεζικό όµιλο να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πελατών σε όλη την περιφέρεια.
  • να επιτύχει υψηλό βαθµό συνεργειών και δηµιουργία αξίας µέσω ενός αξιόπιστου σχεδίου ενοποίησης, το οποίο θα συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία και από τα δύο ιδρύµατα, 
  • και να προσφέρει σηµαντικά βελτιωµένες δυνατότητες ανεξαρτητοποίησης από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τα επόµενα χρόνια.  

Ο κ. Γεώργιος Ζανιάς, πρόεδρος της ΕΤΕ επεσήμανε: «η Δημόσια Πρόταση που ανακοινώθηκε σήμερα, στοχεύει στη δημιουργία ενός διευρυμένου τραπεζικού ομίλου στην Ελλάδα που θα διαδραματίσει τον καίριο ρόλο του πυλώνα σταθεροποίησης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα παράσχει την απαραίτητη χρηματοδότηση που θα στηρίξει την Ελληνική οικονομική ανάκαμψη».

O κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ σημείωσε:

«Με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, η ΕΤΕ επιταχύνει την τάση ενοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δημιουργώντας ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ικανό να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που βιώνει η Ελλάδα και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους μετόχους και των δύο τραπεζών. Η στήριξη μεγάλης μερίδας μετόχων της Eurobank ισχυροποιεί τη Δημόσια Πρόταση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank θα αναγνωρίσει την αξία που δημιουργεί η Δημόσια Πρότασή μας και θα προτείνει τη συναλλαγή στους μετόχους της Eurobank.Καλωσορίζουμε στην Εθνική Τράπεζα την διακεκριμένη διοίκηση και το προσωπικό της Eurobank και προσδοκούμε τη σημαντική τους συνεισφορά για ένα επιτυχημένο κοινό μέλλον».

Η περίοδος αποδοχής της Δηµόσιας Πρότασης αρχίζει την ηµέρα δηµοσίευσης του πληροφοριακού δελτίου της Δηµόσιας Πρότασης (το «Πληροφοριακό Δελτίο»). Τα αποτελέσµατα της Δηµόσιας Πρότασης θα δηµοσιευθούν εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών µετά το τέλος της περιόδου αποδοχής που περιγράφεται ανωτέρω σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Νόµο.

Η Credit Suisse Securities (Europe) Lίmited ενεργεί ως χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος της ΕΤΕ στο πλαίσιο της Δηµόσιας Πρότασης καθώς και κατά την επερχόµενη συγχώνευση.
<-- Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα
Νεότερη Παλαιότερη