Trending

Συγχωνεύονται 2 κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες

Τη συγχώνευση δύο κορυφαίων ελληνικών βιομηχανιών αποφάσισαν τα διοικητικά τους συμβούλια. Πρόκειται για τη Viohalco και τη Σιδενόρ.

Η απόφαση θεώρησε τη συγχώνευση ως τη βέλτιστη ενδεδειγμένη τεχνική λύση για την άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση των βιομηχανικών εταιριών και εργοστασίων παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων της Σιδενόρ Συμμετοχών που λειτουργούν στην Ελλάδα και την υποστήριξή τους σε βάθος χρόνου μέσω της ευχερέστερης πρόσβασης που θα διασφαλίσει, απλοποιημένο πλέον, το νέο εταιρικό σχήμα στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά χρήματος και κεφαλαίων.

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει πως η συγχώνευση εξυπηρετεί την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης και μακροπρόθεσμης υποστήριξης με κεφάλαια που θα αντληθούν εκτός Ελλάδος των εργοστασίων παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και στον Αλμυρό Μαγνησίας. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, τα δύο εργοστάσια συσσώρευσαν σημαντικές ζημίες, κυρίως λόγω της δραματικής κάμψης της οικοδομικής δραστηριότητας, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους και τις θέσεις απασχόλησης που με μεγάλη δυσκολία διατηρούν ακόμη.

Παρά τις συνεχιζόμενες ζημίες της περιόδου αυτής, τα δύο εργοστάσια προέβησαν σε επενδύσεις και στοχευμένες ενέργειες για τον εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ωστόσο, η δραματική έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, κινδυνεύει πλέον να ακυρώσει τις ενέργειες αυτές και να ματαιώσει εκ των πραγμάτων τις διαφαινόμενες θετικές επιπτώσεις ειλημμένων κυβερνητικών μέτρων για την επίλυση των ζωτικών προβλημάτων του χαλυβουργικού κλάδου. Τα νέα κεφάλαια που θα εισρεύσουν με τη συγχώνευση θα απεγκλωβίσουν κρίσιμο, ανενεργό σήμερα, παραγωγικό δυναμικό, θα τονώσουν την εξαγωγική δραστηριότητα και θα ευνοήσουν τη διατήρηση και την αύξηση των υφισταμένων θέσεων εργασίας και απασχόλησης στον Αλμυρό και στην Θεσσαλονίκη. Προερχόμενα πρωτίστως από υφιστάμενα διαθέσιμα της απορροφώσας Viohalco, τα εν λόγω κεφάλαια θα ανέλθουν σε μια πρώτη φάση σε 25 εκατ. ευρώ και θα επενδυθούν στα δύο εργοστάσια μέσω αυξήσεων κεφαλαίου που θα γίνουν στις χαλυβουργικές εταιρίες της Σιδενόρ Συμμετοχών «Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα ΑΕ» και «Sovel Ελληνική Εταιρία Επεξεργασίας Χάλυβος ΑΕ», αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Ειδικότερα, τα δύο Διοικητικά Συμβούλια: 1) αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας για τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της Σιδενόρ Συμμετοχών από την Viohalco, 2) όρισαν ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2014, 3) αποφάσισαν τη σύνταξη του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και των εκθέσεων των Διοικητικών Συμβουλίων για τη διασυνοριακή συγχώνευση και προσδιόρισαν προτεινόμενη σχέση  ανταλλαγής μετοχών, 4) αποφάσισαν να συνυποβάλουν αίτηση προς τον Πρόεδρο του  Εμποροδικείου των Βρυξελλών για τον ορισμό κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για τη  σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009 και του άρθρου 772/9  του βελγικού Κώδικα Εταιριών, και 5) έδωσαν την εντολή να γίνουν όλες οι κατά τον νόμο  απαιτούμενες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.

Η συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική αξία των συγχωνευομένων εταιριών και τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 772 του βελγικού Κώδικα Εταιριών και του ελληνικού νόμου 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών.

Συνεπεία της σκοπούμενης συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Σιδενόρ Συμμετοχών θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της Viohalco, μετοχές εισηγμένες και διαπραγματευόμενες Xρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής προσδιορίσθηκε σε 2,28:1, δηλαδή οι μέτοχοι της Σιδενόρ Συμμετοχών προτείνεται να ανταλλάξουν δύο κόμμα είκοσι οκτώ (2,28) μετοχές της Σιδενόρ Συμμετοχών με μία (1) μετοχή της Viohalco.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευομένων εταιριών και την πλήρωση όλων των νομίμων διατυπώσεων. Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου 2015.
<-- Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα
Νεότερη Παλαιότερη