ΤΕΛ. ΝΕΑ
28 Απριλίου 2016

Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Venture Capital: Όχι στην επέκταση της προσωπικής ευθύνης των μετόχων για χρέη

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Venture Capital:
"Η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Venture Capital εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στη διάταξη του σχεδίου νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος» που προβλέπει την περαιτέρω επέκταση της προσωπικής ευθύνης των μετόχων για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία και εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 50 του παραπάνω σχεδίου νόμου προβλέπεται η αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη εταίρων ή μετόχων με ποσοστό τουλάχιστον 10%, για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και αμοιβές εργαζομένων, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη συνθήκη που διαμορφώθηκε από το άρθρο 31 παράγραφος 2, του νόμου 4321/2015.

Ενδεχόμενη εφαρμογή της διάταξης αλλά και η διατήρηση της προηγούμενης του 4321/15, αποτελεί τροχοπέδη για την επενδυτική δραστηριότητα. Η πιστωτική στενότητα και η σημαντική έλλειψη χρηματοδότησης καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιβίωση των επιχειρήσεων. Με βάση τη λογική του νέου ΕΣΠΑ αναζητούνται επενδυτικά κεφάλαια με τη χρήση εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Στόχος είναι η ενδυνάμωση της οικονομίας και η υποστήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Η εφαρμογή του άρθρου θα απομακρύνει ξένους και εγχώριους επενδυτές καθώς θα επικρέμεται η προσωπική ευθύνη για το μέτοχο, απλά και μόνο ως εκ της ιδιότητας αυτής.

Είναι απορίας άξιον πως είναι δυνατόν οι μέτοχοι που δεν συμμετέχουν ούτε στη διοίκηση, ούτε στην λειτουργία της επιχείρησης, θα ευθύνονται απεριόριστα με την προσωπική τους περιουσία για πράξεις των διοικούντων, τις οποίες με βάση το εταιρικό δίκαιο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούν να επηρεάσουν και αλλάξουν ή ακόμα και να γνωρίζουν! Η εν λόγω νομοθετική παρέμβαση μοιάζει περισσότερο ως προσπάθεια κάλυψης των ευθυνών των κακών διαχειριστών, οι οποίοι σαφώς και οφείλουν να φέρουν ακέραια την ευθύνη όπως ισχύει πανευρωπαϊκά, και οδηγεί σε κατάλυση της έννοιας της κεφαλαιουχικής εταιρίας.

Οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε και να υποστηρίξουμε την επιχειρηματικότητα από απλουστεύσεις και δαιμονοποιήσεις. Εάν το ζητούμενο σήμερα είναι η έξοδος από την κρίση με την προσέλκυση επενδύσεων και τη συνεπακόλουθη δημιουργία θέσεων εργασίας τέτοιου είδους διατάξεις καταδικάζουν τη χώρα στη διαρκή ύφεση, και για αυτό ζητούμε την άμεση απόσυρση της εν λόγω πρότασης αλλά και του άρθρου 31, παράγραφος 2 του νόμου 4321/15."