ΤΕΛ. ΝΕΑ
22 Απριλίου 2016

Μεταφέρονται εκτάκτως όλα τα ταμειακά διαθέσιμα νοσοκομείων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Με αιφνιδιαστική εντολή του γενικού διευθυντή Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας μεταφέρονται άμεσα όλα τα ταμειακά διαθέσιμα όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα το ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Θεόδωρου Κοματά, που δημοσίευσε το ependisinews.gr, με σημερινή ημερομηνία 21/4/2016, αναφέρει ότι :

"Με το αριθ. ΓΔΟΥ/569/21-4-2015 έγγραφό μας αποστείλαμε οδηγία για ενημέρωση και εφαρμογή του περιεχομένου της Π.Ν.Π που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’41 και κυρώθηκε με το νόμο 4323/2015 (Α’ 43/27-4-2015), από τα νοσοκομεία εποπτείας σας.

Κατόπιν τούτου αναμένουμε εντός της σήμερον σχετική ενημέρωση περί της εφαρμογής του περιεχομένου της προαναφερόμενης νομοθεσίας με αποστολή αναλυτικής κατάστασης για τα χρήματα που κάθε νοσοκομείο έχει μεταφέρει στη Τράπεζα της Ελλάδος.

Εξυπακούεται ότι εντός της σήμερον θα έχει πλήρη εφαρμογή το περιεχόμενο της παραπάνω διάταξης, δηλαδή θα κατατεθούν στη Τράπεζα της Ελλάδος τα ταμειακά διαθέσιμα και θα μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στη Τράπεζα της Ελλάδος κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενική ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών  για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων."