ΤΕΛ. ΝΕΑ
31 Μαΐου 2016

Alpha Bank οι επιδόσεις της το α' τρίμηνο 2016

Οριακές ζημίες, στα 2,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε η Alpha Bank το α’ τρίμηνο του 2016, ενώ τα προ φόρων κέρδη της τράπεζας ανήλθαν στα 12,8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα, Τρίτη 31 Μαΐου, στη δημοσιότητα, προς ενημέρωση των επενδυτών.

Στη σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα τονίζει ότι η επιστροφή στην κερδοφορία οφείλεται στην αποκλιμάκωση των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου και της βελτιώσεων του αποτελέσματος προ προβλέψεων.

Ειδικότερα, το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 2,3% σε ετήσια βάση και κατά 10,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 298,9 εκατ. ευρώ.
Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,8%.
Παράλληλα, τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 274,1 εκατ. 
Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων διαμορφώνεται σε 47,8%, ποσοστό που συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,3% στο τέλος Μαρτίου 2016.
Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 8,5 δισ., τα υψηλότερα στον κλάδο, και Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή Ευρώ 5,53. Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 15,9% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.

Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω το α΄ τρίμηνο 2016 σε Ευρώ 24,1 δισ. Τον Μάιο 2016, η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 19,2 δισ. ευρώ μειωμένη κατά 0,5 δισ. ευρώ, ενώ η άντληση ρευστότητας μέσω Ομολόγων που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας II) περιορίσθηκε σε Ευρώ 2,7 δισ.
Ο Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση ανέρχεται σε 37,4% στο τέλος Μαρτίου 2016.
Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανήλθε σε 70%, επιτρέποντας την ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το α΄ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε 255,1 εκατ. ευρώ ή 165 μονάδες βάσεως έναντι μέσου όρου 220 μονάδων βάσεως κατά το 2015 (εξαιρουμένων των προβλέψεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού).
Τον Μάιο 2016 η Alpha Bank υπέγραψε στρατηγική συμφωνία με τη Eurobank, την KKR και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως (EBRD) για την ενεργό διαχείριση επιλεγμένων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεγάλων επιχειρήσεων, επωφελούμενη κατ’ αυτό τον τρόπο από την αύξηση της ανακτήσιμης αξίας των αναδιαρθρώσεων που κρίνονται μακροπρόθεσμα βιώσιμες.

Η Alpha Bank έχει προχωρήσει στη σύσταση κοινοπραξίας για τη διαχείριση μη εξυπηρετουμένων χαρτοφυλακίων τόσο ιδιωτών (Aktua) όσο και μεγάλων επιχειρήσεων (ΚΚR).

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:
«Κατά το α΄ τρίμηνο του 2016, έπειτα από ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό έτος, η Alpha Bank επέτυχε να επανέλθει σε κερδοφόρο πορεία κυρίως ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου σε 165 μονάδες βάσεως έναντι μέσου όρου 220 μονάδων βάσεως το 2015. 

Η λειτουργική μας κερδοφορία επέδειξε αντοχή λόγω της μειώσεως του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και του περαιτέρω περιορισμού των λειτουργικών εξόδων. 
Εφαρμόζουμε το επιχειρησιακό μας σχέδιο μέσω της διατηρήσεως της ισχυρής μας κεφαλαιακής βάσεως, της βελτιώσεως της ρευστότητός μας και ταυτοχρόνως μέσω της ενισχύσεως των συνεργασιών με στόχο την αναδιάρθρωση των δανείων σε καθυστέρηση. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως αναμένουμε την επανένταξη των κρατικών τίτλων ως αποδεκτών ενεχύρων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να μας δοθεί περαιτέρω δυνατότητα αξιοποιήσεως των χρηματοδοτικών της γραμμών και προσβλέπουμε στη συμμετοχή των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλαρώσεως της ΕΚT, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή μας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 

Στην παρούσα συγκυρία η εφαρμογή των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί μείζονος σημασίας παράγοντα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την προσέλκυση επενδύσεων και τον επαναπατρισμό των καταθέσεων και θέτει τις βάσεις για την επαναφορά των αναπτυξιακών προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας».