ΤΕΛ. ΝΕΑ
6 Μαΐου 2016

Ελληνική βιομηχανία διέθεσε 66.365 μετοχές σε 10 στελέχη της

Σε διάθεση 66.365 κοινών μετοχών της εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 0,086%, σε 10 στελέχη της προχώρησε η Τιτάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

H εταιρία Τιτάν γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών που αποφασίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20 από τη γενική συνέλευση στις 3.6.2010 και σύμφωνα με την από 5.3.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη στις 5.5.2016, στη διάθεση (εξωχρηματιστηριακή πώληση) 66.365 κοινών μετοχών της εταιρίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,086% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σε 10 στελέχη του ομίλου Τιτάν που άσκησαν το σχετικό δικαίωμά τους, με τιμή διάθεσης κάθε μετοχής ίση με την ονομαστική της αξία, ήτοι 4 ευρώ ανά μετοχή, και συνολικό τίμημα 265.460 ευρώ.