ΤΕΛ. ΝΕΑ
1 Ιουνίου 2016

Νέος Διευθυντής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Η Grivalia Properties ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι ο κ. Αντώνιος Ν. Χατζηκώστας αναλαµβάνει από σήµερα, Τετάρτη 1 Ιουνίου, τη θέση του ∆ιευθυντή ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου.

O κος Χατζηκώστας διαθέτει σηµαντική εµπειρία στην αξιοποίηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, στην αγορά λιανικής, στον κατασκευαστικό τοµέα και στις συµβουλευτικές υπηρεσίες.
Πριν από την ανάληψη των νέων του καθηκόντων ο κος Χατζηκώστας κατείχε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε σειρά εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

∆ιετέλεσε Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. και ∆ιευθυντής Ανάπτυξης της εταιρείας αναπτύξεως ακινήτων Pasal Development Α.Ε., Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας αναπτύξεων ακινήτων INTRADEVELOPMENT (Όµιλος INTRACOM), Υπεύθυνος Έργων (project manager) και εν συνεχεία ∆ιευθυντής Έργων της εταιρείας REDS SA (Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ) καθώς και µηχανικός έργων (project engineer) της Τεχνικής ∆ιεύθυνσης του Οµίλου Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ. 

Έχει επίσης συνεργαστεί ως σύµβουλος µηχανικός για θέµατα εκτιµήσεων ακινήτων µε την τράπεζα HBSC και έχει διατελέσει µέλος ∆.Σ. της εταιρείας TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π (πρώην ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π).

Ο Γεώργιος Χρυσικός, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Η Grivalia συνεχίζει να εµπλουτίζει το δυναµικό της µε έµπειρα στελέχη µε στόχο την δηµιουργία περαιτέρω προστιθέµενης αξίας για την εταιρία και τους µετόχους της. Ο Αντώνης αποτελεί καταξιωµένο στέλεχος της αγοράς που ταιριάζει απόλυτα µε την κουλτούρα της Grivalia. Του ευχόµαστε κάθε επιτυχία στο νέο του ρόλο».