ΤΕΛ. ΝΕΑ
18 Σεπτεμβρίου 2016

Αναστέλλεται η λειτουργία γνωστής χρηματιστηριακής εταιρείας

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3606/2007, την προσωρινή αναστολή της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» ως προς ορισμένες επενδυτικές υπηρεσίες και ειδικότερα αυτές της λήψης και διαβίβασης εντολών, εκτέλεσης εντολών και διαχείρισης χαρτοφυλακίων σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών.

Η απόφαση έχει άμεση εφαρμογή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Newmoney, το πρόγραμμα trading που διέθετε η εταιρεία δεν συμφωνούσε με τα υπόλοιπα πελατών, έτσι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναγκάστηκε να προχωρήσει στην παραπάνω απόφαση.