Trending

Σωματείο εργαζομένων Eurobank: Σχετικά με τους "ενοικιαζόμενους" εργαζόμενους

Άμεση ανάγκη κλαδικών ρυθμίσεων για αντιμετώπιση της προσωρινής απασχόλησης στον Κλάδο («Ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι») είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης του Σωματείου Εργαζομένων Eurobank στην οποία αποκαλύπτουν:

"Η Eurobank προχώρησε στην πρόσληψη δανεικών εργαζομένων πρόσφατα για να καλύψει τις ανάγκες της σε Προσωπικό στο Δίκτυο των κατ/των της (tellers) μετά την τελευταία εθελούσια έξοδο του Προσωπικού που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο.

Το Union Eurobank φυσικά ήταν και είναι αντίθετο με το είδος αυτό των προσλήψεων και μάλιστα έχει αποστείλει εμπεριστατωμένο σχετικό υπόμνημα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Φ. Καραβία αιτιολογώντας πλήρως τις θέσεις του. Το ζήτημα όμως απασχολεί όλες τις Τράπεζες και κατά συνέπεια ως κ λ α δ ι κ ό θα πρέπει να απασχολήσει άμεσα την Ο.Τ.Ο.Ε., αλλά και ευρύτερα την Γ.Σ.Ε.Ε..

Ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι στις Τράπεζες 

Είναι διαδεδομένο το φαινόμενο του «δανεισμού» των υπηρεσιών του μισθωτού μέσω προσωρινής απασχόλησης. 

Η θέση της ηγεσίας της ΟΤΟΕ είναι: 
«Καμία εξωτερίκευση εργασιών σε τρίτους (δανεικοί εργαζόμενοι, συμβάσεις ανάθεσης έργου, που συνήθως υποκρύπτουν δανεισμό εργαζομένων κ.λ.π) ή «μετανάστευση» εγχώριας τραπεζικής δραστηριότητας στο εξωτερικό». 

Η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε «κατόπιν εορτής», όταν και η «εξωτερίκευση» έχει επιβληθεί, αλλά και η «μετανάστευση» είναι δεδομένη, αφού η χώρα μας δεν διαθέτει «κλειστό» και αυτοδύναμο σύστημα Οικονομίας, αλλά συγκαταλέγεται σε μία από τις χώρες – μέλη της Ε.Ε! 

Η «φάμπρικα» των ενοικιαζόμενων εργαζομένων θεσμοθετήθηκε από προηγούμενη Κυβέρνηση με τα άρθρα 20,21,22,23,24,25 και 26 του Ν. 2956/2001 και την Υπουργική Απόφαση 30342/2002 και αποτελεί κλασική μορφή ε λ α σ τ ι κ ή ς σχέσης εργασίας που υπάγεται στην προσωρινή απασχόληση. 

Ο τελευταίος νόμος που ρυθμίζει το όλο ζήτημα (Ν. 4254/2014) «σάρωσε» όλες τις φιλεργατικές διατάξεις του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου (Ν.3846/2010 και Ν. 4052/2012) με αποτέλεσμα την ελεύθερη επέλαση των μισθωμένων εργαζομένων στους «Τρίτους»... 

Πρόκειται για «κατ’ επάγγελμα» δανεισμό στο πλαίσιο μιας κατ’ εξακολούθηση ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό το κέρδος και με την εταιρική μορφή της Α.Ε. 

Οφείλει λοιπόν εδώ η ΟΤΟΕ να παρέμβει και να ρυθμίσει αυτή τη μορφή απασχόλησης στις Τράπεζες που ούτως ή άλλως υπάρχει, όπως για παράδειγμα: 
- Να υπάρξει «πλαφόν» (ανώτατο όριο) απασχολουμένων ανά Τράπεζα. 
- Χρονική διάρκεια σύμβασης, όχι πέραν των 16 μηνών, άλλως μετατροπή της αυτόματα σε αορίστου χρόνου. 
- Εγγραφή των εργαζομένων αυτής της κατηγορίας στα Πρωτοβάθμια Σωματεία – μέλη της ΟΤΟΕ έτσι ώστε αυτοί να δικαιούνται των ρυθμίσεων των επιχειρησιακών και κλαδικών Σ.Σ.Ε, όπως οι λοιποί εργαζόμενοι στην ίδια Τράπεζα. Έτσι εφαρμόζεται η «αρχή της ίσης μεταχείρισης» και σπάει το καθεστώς της εκμετάλλευσης των ενοικιαζομένων συναδέλφων που έχει αποκληθεί «δουλεμπόριο» (κατεύθυνση – οδηγία). 
- Να απαγορεύεται σε εκείνη την Τράπεζα που δανείζεται εργαζόμενους αυτής της κατηγορίας η χρήση του θεσμού της προσωρινής, αλλά και της μερικής απασχόλησης, αν κατά τον προηγούμενο χρόνο έχει προβεί σε ομαδικές απολύσεις ανεξαρτήτως ειδικότητας ή είχε αντικαταστήσει εργαζόμενους από το Τακτικό Προσωπικό που απεργούσαν. 

Ο «γνήσιος» δανεισμός είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα και χαρακτηρίζεται από το ότι ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται με σκοπό να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον αρχικό εργοδότη και μόνο ευκαιριακά και προσωρινά προσφέρει αυτές σ’ ένα τρίτο εργοδότη (συνήθως σε θυγατρική της Τράπεζας εταιρεία) για διαφόρους λόγους, όπως: 
- Πλεονάζει προσωπικό στον αρχικό εργοδότη. 
- Υπάρχει έλλειψη Προσωπικού ή παροδική ανάγκη στον έμμεσο εργοδότη. 

Σε κάθε περίπτωση όμως ο δανειζόμενος εργαζόμενος αυτής της κατηγορίας: 
- Πρέπει να συναινέσει ο ίδιος στον δανεισμό του. 
- Διατηρεί όλα τα μισθολογικά και ασφαλιστικά του δικαιώματα, όπως πριν τον δανεισμό του. 
- Υπογράφει τη σύμβαση του δανεισμού των υπηρεσιών του από κοινού με τον άμεσο και τον έμμεσο εργοδότη του. 
- Με τη λήξη της σύμβασης δανεισμού η σχέση εργασίας του με τον αρχικό εργοδότη επαναλειτουργεί και μάλιστα σε όλη την έκτασή της, όπως ίσχυε πριν το δανεισμό. 

Η λύση αυτή του «γνήσιου» δανεισμού δεν βλέπουμε το λόγο γιατί θα πρέπει να «τσουβαλιάζεται» μαζί με την περίπτωση του «κατ’ επάγγελμα» δανεισμού, όταν μάλιστα διασφαλίζεται η σ υ ν α ί ν ε σ η του εργαζόμενου που πολλές φορές μπορεί να είναι επιλογή του και να αφορίζεται γενικώς με την καλλιέργεια σκόπιμης σύγχυσης. Σε πολλές περιπτώσεις δίνει λύσεις σε θέματα απορρόφησης ή και αξιοποίησης Προσωπικού στις Τράπεζες ειδικά εκείνες που έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές άλλων… 

Ας μην λησμονούμε επιπλέον και την αντίθετη πορεία του δανεισμού δηλ. από θυγατρικές του Ομίλου της Τράπεζας, προς την ίδια, αφού οι τελευταίες εξελίξεις με την οικονομική κρίση σημαδεύτηκαν με την συρρίκνωση ή και το κλείσιμο πολλών θυγατρικών εταιρειών των Τραπεζών και ο κίνδυνος της απώλειας των θέσεων εργασίας μετριάστηκε από τον δανεισμό και την σταδιακή ένταξη πολλών εργαζομένων σ’ αυτές στο τακτικό προσωπικό της μητρικής εταιρείας. 

Η εσωτερική αυτή «μετανάστευση», αλλά και η αντίστοιχη «εξωτερική» (π.χ. σε Τράπεζες της Νέας Ευρώπης, θυγατρικές της μητρικής) διέσωσε αρκετές θέσεις εργασίας που η οικονομική κρίση είχε απειλήσει! 

Τελική Επισήμανση 

Κύριο μέλημα της ΟΤΟΕ και των Σωματείων – μελών της είναι η προστασία της Απασχόλησης στον Κλάδο.
Οι ευέλικτες μορφές, ανασφαλούς εργασίας, είναι υπαρκτές πλέον στη χώρα μας και αφορούν χιλιάδες εργαζόμενους! 
- Με προσωρινή απασχόληση. 
- Με μερική απασχόληση. 
- Με «κατ’ επάγγελμα» δανεισμό. 

Ήρθε η ώρα της άρσης της πεισματικής αποστασιοποίησης από τα συστήματα που προήλθαν από την Ε.Ε στο πλαίσιο μιας πολιτικής που στοχεύει στην καταπολέμηση της ανεργίας και γενικότερα στην αύξηση της απασχόλησης (Βλ. Οδηγία 2008/104/19-11-2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «Περί εργασίας μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης»). 

Ήρθε η ώρα της ρυθμιστικής παρέμβασης του σ.κ, τόσο της ΓΣΕΕ, όσο της ΟΤΟΕ, με πρώτο ζητούμενο τη θωράκιση όλων των μορφών των ευέλικτων και ελαστικών συμβάσεων εργασίας, άσχετα από ιδεολογοπολιτικές επιμέρους διαφωνίες και σκοπιμότητες. 

Ότι δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να το επηρεάσουμε θετικά, σύμφωνα με τις νέες ανάγκες της Κοινωνίας και του Κόσμου της Εργασίας που δεν αντέχει άλλο να βλέπει: 
«Γκόλ αυτοί – σέντρα εμείς»… 

Οι θέσεις αυτές του Union Eurobank έχουν εγκαίρως κατατεθεί στην Ο.ΤΟ.Ε., αλλά αποτελούσαν και τον «κορμό» του προγράμματος της κλαδικής του παράταξης «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» (Νοέμβριος 2012) που είχαν τύχει ευρύτατης δημοσιότητας. 

Το όλο ζήτημα δεν είναι απλό και η αντιμετώπισή του στην πράξη αρκετά δυσχερής από την στιγμή που έχουν υπάρξει «τετελεσμένα» γεγονότα. 
Όμως θα επανέλθουμε." Ακολουθήστε μας στο Facebook -->
Νεότερη Παλαιότερη