ΤΕΛ. ΝΕΑ
10 Δεκεμβρίου 2016

Εθελουσία έξοδος στην Εθνική Τράπεζα: έως 42 μισθοί αποζημίωση

Σημαντικά πακέτα αποζημίωσης δίνει η Εθνική Τράπεζα στο προσωπικό της που θα αποχωρήσει μέσω εθελουσίας εξόδου από τις 12 έως και τις 22 Δεκεμβρίου.

Άμεση αποχώρηση με αποζημίωση ως 42 μισθούς
Για όσους επιλέξουν να αποχωρήσουν άμεσα από την τράπεζα προβλέπεται αποζημίωση ως 42 μηνιαίους μισθούς η οποία προσαυξάνεται με ηλικιακά κριτήρια, προκειμένου να επιτευχθεί η ανανέωση του δυναμικού ενώ έξτρα αποζημίωση δίνεται και για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε καταστήματα τα οποία πρόκειται να κλείσουν.

-Για τους κλάδους κύριου και τεχνικού προσωπικού, τους εισπράκτορες και τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής προβλέπεται καταβολή από 24 ως 42 μισθών, η οποία προσαυξάνεται κατά 20% για όσους υπαλλήλους έχουν προυπηρεσία στην τράπεζα ίση ή μεγαλύτερη των 26 ετών και δεν τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης.

-Για τους ειδικούς συνεργάτες, συμβούλους διοίκησης και υπαλλήλους αορίστου χρόνου που δεν υπάγονται στις διατάξεις Κανονισμού Εργασίας προβλέπεται αποζημίωση διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας η αποζημίωση θα ανέρχεται στο ύψος των 30 μηνιαίων μισθών, ανεξαρτήτως ηλικίας και προϋπηρεσίας, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια.

-Για όσους ανήκουν στο υποστηρικτικό προσωπικό και δεν υπάγονται στις διατάξεις του σχετικού κανονισμού εργασίας η αποζημίωση θα ανέλθει στους 30 μηνιαίους μεικτούς μισθούς ανεξάρτητα από ηλικία και έτη προυπηρεσίας, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια.

Διετής άδεια μετ’ αποδοχών
Το πρόγραμμα προβλέπει ακόμη τη λήψη διετούς άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης στη λήξη της άδειας. Κατά τη διάρκεια της άδειας ο υπάλληλος τίθεται εκτός του υπαγόμενου στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού, αναστέλλονται δε οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις των μερών, πλην της υποχρέωσης της Τράπεζας για καταβολή αποδοχών και των αναλογουσών επ’ αυτών ασφαλιστικών εισφορών.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Για όσους αποχωρήσουν και δεν συνταξιοδοτηθούν προβλέπεται κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής) μετά την αποχώρησή τους συμπεριλαμβανομένων και των προστατευόμενων μελών που είναι έμμεσα ασφαλισμένοι. Ειδικότερα δίνονται οι εξής επιλογές:

– Συνέχιση της ασφάλισης στο ΤΥΠΕΤ με επιβάρυνση της Τράπεζας για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης ή κάλυψη μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης.

– Η δεύτερη επιλογή είναι η κάλυψη μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας για τρία έτη από την αποχώρηση. Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->