Trending

Alpha Bank: Εκτεταμένες Διοικητικές αλλαγές


Με σκοπό την αποτελεσματικότερη υποστήριξη από τη Διοικητική Ομάδα της υλοποίησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Ομίλου της Αlpha Bank, η οργανωτική δομή ανανεώνεται. H Εκτελεστική Επιτροπή, τόσο στο επίπεδο της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών A.E. όσο και της Τράπεζας, διευρύνεται με στόχο αύξηση του στελεχιακού δυναμικού και της ικανότητας της ανώτατης διοικητικής ομάδας για ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση. Παράλληλα, συνενώνουμε, σε κρίσιμους τομείς, τις δυνάμεις Γενικών Διευθυντών, με σκοπό την επιτάχυνση στη λήψη των αποφάσεων, την αποτελεσματικότερη άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας σε οριζόντιο άξονα σε όλο το φάσμα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, αποβλέποντας στην προώθηση των αλλαγών με πιο ολοκληρωμένο τρόπο.

Ειδικότερα:

Ο Γιάννης Εμίρης, Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking θα συνεχίσει να ηγείται του τομέα Wholesale Banking, που θα αποτελέσει κύριο πυλώνα ανάπτυξής μας τα αμέσως επόμενα έτη.

Επιβεβαιώνοντας την προτεραιότητά μας να ενισχύσουμε περαιτέρω τον ηγετικό μας ρόλο στοιχείων στο Wealth Management, που αποτελεί βασικό τομέα εσόδων από προμήθειες, ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων διορίζεται Γενικός Διευθυντής Wealth Management και Treasury συνεργαζόμενος με τον Γιάννη Εμίρη.

Οι θυγατρικές του Ομίλου Alpha Asset Management και Alpha Finance θα αναφέρονται στον Γιώργο Μιχαλόπουλο. Ο Γιώργος Μιχαλόπουλος θα συμμετέχει εφεξής μαζί με τον Γιάννη Εμίρη στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Ο Ισίδωρος Πάσσας συνεχίζει να ηγείται του τομέα δικαιοδοσίας του ως Γενικός Διευθυντής Retail Banking, δρομολογώντας τη δημιουργία ενός πελατοκεντρικού μοντέλου εξειδικευμένης ανά πελατειακό κοινό και πολυκαναλικής υπηρεσίας, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την οικονομική αποδοτικότητα μέσα από την ανάπτυξη ενός λιτού και αποτελεσματικού μοντέλου εξυπηρέτησης. Ο κ. Πάσσας συνεχίζει ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής και Chief Financial Officer, έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε η χρηματοοικονομική πειθαρχία και η δημιουργία αξίας να αποτελέσουν θέματα αιχμής στην ατζέντα της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ο Στέφανος Μυτιληναίος, Γενικός Διευθυντής και Chief Operating Officer θα συνεργάζεται στενά με τον κ. Παπαγαρυφάλλου για να προωθηθεί περαιτέρω η ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ τεχνολογικών και χρηματοοικονομικών προτεραιοτήτων, καθώς και η διασφάλιση των απαραίτητων ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Ο κ. Μυτιληναίος, από τα τέλη του 2020 που ανέλαβε τα καθήκοντά του, έχει συμβάλει σημαντικά στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, μέσω συστημάτων πληροφορικής που διακρίνονται για την ασφάλεια και τη σταθερότητά τους, στον επανασχεδιασμό της κεντρικής πλατφόρμας προμηθειών και θέτοντας τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση νέων προηγμένων τεχνολογιών για την περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών μας. Τόσο ο κ. Παπαγαρυφάλλου όσο και ο κ. Μυτιληναίος θα συνεχίσουν να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η διεθνής παρουσία του Ομίλου επικεντρώνεται στη Ρουμανία, την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο, με δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από διαφορετικό επιχειρησιακό προφίλ και ανάγκες. Ο Sergiu Oprescu, ως Γενικός Διευθυντής International Network, θα συνεχίσει να είναι επικεφαλής του συντονισμού των θυγατρικών του εξωτερικού για την εναρμόνισή τους με τις στρατηγικές προτεραιότητες και τους επιχειρηματικούς στόχους του Ομίλου. Ο κ. Oprescu θα συνεργαστεί με τον κ. Παπαγαρυφάλλου ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των εποπτικών κεφαλαίων, η εφαρμογή των πολιτικών διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού και η πειθαρχία στην παρακολούθηση των επιδόσεων. Ο κ. Oprescu συνεχίζει να είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ο Chief Economist Παναγιώτης Καπόπουλος έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στoν καθορισμό της στρατηγικής μας, υποστηρίζοντας το έργο του CEO και της Διοίκησης, σε μία εποχή αβεβαιότητας.

Εφεξής θα συνεργάζεται στενά με τον CFO για την περαιτέρω διαμόρφωση του στρατηγικού μας σχεδίου και θα συνεχίσει να υποστηρίζει την επικοινωνία μας με την επενδυτική κοινότητα.

Ο Νικόλας Χρυσανθόπουλος που σήμερα εκτελεί καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής και Chief of Corporate Center, αναφερόμενος στον CEO. Οι τομείς της Στρατηγικής, του Ανθρώπινου Δυναμικού, της Εταιρικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας, της Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων και της Νομικής Υποστήριξης Τραπεζικών Εργασιών και Υπηρεσιών και Στρατηγικών Έργων και Εποπτικών Θεμάτων εντάσσονται σε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχήμα, διαμορφώνοντας μία ομοιογενή και οριζόντια ατζέντα.

Αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία των θεμάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η Φραγκίσκη Μελίσσα αναλαμβάνει Γενική Διευθύντρια και Chief Human Resources Officer, συνεργαζόμενη στενά με τον κ. Χρυσανθόπουλο, με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης του οργανισμού σε ευέλικτες δομές, την ενίσχυση της διατμηματικής συνεργασίας και τη διασφάλιση της ταχύτητας στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων από τα κατάλληλα εγκριτικά επίπεδα. Η προσπάθεια αυτή θα υποστηριχθεί από ένα νέο, πλήρες πλαίσιο εξέλιξης σταδιοδρομίας που θα ενδυναμώσει τους Εργαζόμενους του Ομίλου Αlpha Bank στην ανάπτυξή τους προς νέες κατευθύνσεις, μέσα από δυνατότητες για κάθετη ή οριζόντια πορεία ανέλιξης, σε κάθε στάδιο της καριέρας τους. Ο κ. Χρυσανθόπουλος και η κυρία Μελίσσα εισέρχονται στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Ο Γιώργος Τερζής αναλαμβάνει Επικεφαλής της νέας Μονάδας Communications & Corporate Affairs, συνεχίζοντας την ήδη επιτυχημένη διαδρομή στον τομέα της επικοινωνίας και των σχέσεων με τα ΜΜΕ.

Ο Σπύρος Φιλάρετος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Καινοτομίας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τα τελευταία δύο χρόνια ώστε η ψηφιοποίηση να τεθεί στο επίκεντρο της ατζέντας μετασχηματισμού της Τράπεζας.

Η Αναστασία Σακελλαρίου, Γενική Διευθύντρια και Chief Transformation Officer έδωσε σημαντική ώθηση στην προσπάθεια μετασχηματισμού της Τράπεζας, υπηρετώντας αδιάκοπα και με αφοσίωση την επιτυχή προώθηση της ατζέντας μετασχηματισμού και την ενίσχυση της αλλαγής στην Τράπεζα. Με δεδομένο ότι η ψηφιοποίηση και η παροχή σύγχρονων προϊόντων μέσα από τα εναλλακτικά δίκτυα αποτελεί το κοινό υπόβαθρο για τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου και το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού, η κυρία Σακελλαρίου θα συνεργαστεί με τον κ. Φιλάρετο για την περαιτέρω ενίσχυση της απρόσκοπτης συνεργασίας τους.

Τόσο ο Φιλάρετος όσο και η Σακελλάριου Αναστασία συνεχίζουν να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ο τομέας του Marketing θα αποτελέσει επίσης μέρος της Μονάδας Ανάπτυξης και Καινοτομίας, προκειμένου να ενισχυθεί η στενή σύμπραξη με τις ομάδες ψηφιακών υπηρεσιών και μετασχηματισμού.

Ο Σπύρος Ανδρονικάκης, Γενικός Διευθυντής – Chief Risk Officer θα συνεχίσει να είναι επικεφαλής των περιοχών πιστωτικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. Οι τομείς της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και των Δικαστικών Υποθέσεων και Υποστήριξης Ανοιγμάτων σε Καθυστέρηση υπάγονται επίσης στον κ. Ανδρονικάκη, με στόχο τη συνολική εποπτεία όλων των περιοχών που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων. Με την κίνηση αυτή ισχυροποιούμε τη δεύτερη γραμμή άμυνάς μας έναντι των πιστωτικών και λειτουργικών κινδύνων, καθώς και των κινδύνων από τη λειτουργία των Αγορών, αξιοποιώντας δυναμικά την τεχνολογία και τη διαχείριση των δεδομένων για την αύξηση της αποδοτικότητας, της ταχύτητας και της ποιότητας των αποφάσεων και των ελέγχων στον τομέα αυτό. Ο κ. Ανδρονικάκης παραμένει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ειδική αναφορά στον Νίκο Σαλακά

Ο Νίκος Σαλακάς εξέφρασε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη θέση του Chief Legal and Governance Officer και να επιστρέψει στην συμβουλευτική δικηγορία, συνεχίζοντας όμως να υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου και τη Διοίκηση ως Ειδικός Νομικός Σύμβουλος.

Για τον κ. Σαλακά, ο CEO του Ομίλου Αlpha Bank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Ο Νίκος συνέβαλε καθοριστικά στη χάραξη της πορείας μας από το 2019 μέχρι σήμερα. Η βαθιά γνώση του αντικειμένου του, το απαράμιλλο εργασιακό ήθος και ο υψηλός βαθμός ευφυίας του έχουν συνδράμει επανειλημμένα στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Ο Νίκος θα παραμείνει κοντά μας αναλαμβάνοντας νέο ρόλο στο πλαίσιο της άσκησης συμβουλευτικής δικηγορίας και συνεχίζοντας να μας υποστηρίζει ως Ειδικός Νομικός Σύμβουλος. Θέλω ολόψυχα να τον ευχαριστήσω για την σημαντικότατη συμβολή του μέχρι σήμερα και προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας από τον νέο του ρόλο».

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της διοικητικής δομής, από την 20η Μαΐου 2022, η Εκτελεστική Επιτροπή της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών A.E. και της Τράπεζας θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Βασίλης Ψάλτης, CEO
Σπύρος Φιλάρετος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
Σπύρος Ανδρονικάκης, Γενικός Διευθυντής και Chief Risk Officer
Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής και Chief Financial Officer
Γιάννης Εμίρης, Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking
Ισίδωρος Πάσσας, Γενικός Διευθυντής Retail Banking
Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Γενικός Διευθυντής και Chief of Corporate Center
Sergiu Oprescu, Γενικός Διευθυντής International Network
Αναστασία Σακελλαρίου, Γενική Διευθύντρια και Chief Transformation Officer
Στέφανος Μυτιληναίος, Γενικός Διευθυντής και Chief Operating Officer
Φραγκίσκη Μελίσσα, Γενική Διευθύντρια και Chief Human Resources Officer
Γιώργος Μιχαλόπουλος, Γενικός Διευθυντής Wealth Management & Treasury
Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->
Ας συνδεθούμε στο LinkedIn για να διαβάζετε πρώτοι τα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη