Trending

Sprider Stores: πτώση τζίρου και επιτήρηση

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Sprider Stores ανακοινώθηκαν, με τον κύκλο εργασιών να σημειώνει κάμψη 29,4% στο εννεάμηνο 2012 σε σχέση με το 2011 και τα μικτά κέρδη να μειώνονται κατά 39,4% αντίστοιχα.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2012 είχαν καταστραφεί ολοσχερώς από φωτιά τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας και οι αποθήκες της, γεγονός που επηρέασε τη λειτουργία της για μήνες όπως ανακοίνωσε η εταιρία.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της Sprider Stores βρίσκεται υπό επιτήρηση σύμφωνα με απόφαση των αρχών του Χρηματιστηρίου δεδομένου ότι οι ζημίες της χρήσης 2011 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρίας.

Η εταιρία δήλωσε ότι όσον αφορά την αντιμετώπιση των λόγων που οδήγησαν στην υπαγωγή της Εταιρίας στην κατηγορία της Επιτήρησης, η Διοίκηση του Ομίλου έχει καταρτίσει και εφαρμόζει απαρέγκλιτα πρόγραμμα εξορθολογισμού του δικτύου πωλήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και πρόγραμμα περιστολής των λειτουργικών δαπανών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Sprider Stores έχει ως εξής:
"Η συνεχιζόμενη καθίζηση της κατανάλωσης λόγω της παρατεταμένης ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας, της κρίσης χρέους καθώς και του κλίματος υψηλής αβεβαιότητας που επικρατεί στην χώρα μας, χαρακτήρισαν το σύνολο του εννεαμήνου της τρέχουσας χρήσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων – υποδημάτων στην Ελλάδα παρουσιάζουν πτώση της τάξης του 21,3%.

Επιπλέον, και σε επιβάρυνση της ανωτέρω περιγραφόμενης κατάστασης τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 13 Φεβρουαρίου 2012 έλαβε χώρα ένα ιδιαίτερα δυσμενές γεγονός, όταν η έδρα της Εταιρίας στην Ανθούσα Αττικής, δέχθηκε εμπρηστική επίθεση από αγνώστους, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τόσο τα κεντρικά γραφεία, όσο και οι αποθήκες της, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την δραστηριότητα της Εταιρίας τους επόμενους μήνες. Τα εμπορεύματα και ο πάγιος εξοπλισμός που βρίσκονταν στην αποθήκη και τα γραφεία της Εταιρίας ήταν ασφαλισμένα στο πλαίσιο της συνήθους πολιτικής ασφάλισης της SPRIDER STORES A.E., ενώ κατά το παρόν χρονικό διάστημα υπάρχει συνεργασία με τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να πιστοποιηθεί το ύψος των ζημιών και να προχωρήσει η καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων το συντομότερο δυνατόν.
Το ύψος των ως άνω ζημιών, όπως προκύπτουν από τα βιβλία της Εταιρίας ανήλθαν στο επίπεδο των € 12.180 χιλ., με το σύνολο των ενδεχόμενων αποζημιώσεων, όπως απεικονίζονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια να διαμορφώνεται σε € 9.969 χιλ. περίπου. Τονίζεται ότι όπως προβλέπεται από το Νόμο, επειδή μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του εννεαμήνου 2012, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είχε εκδώσει το σχετικό πόρισμα ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχουν σχηματίσει προβλέψεις είσπραξης των ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της SPRIDER STORES κατέγραψε μείωση κατά 29,4% σε σχέση με το εννεάμηνο 2011 και ανήλθε σε € 60.207 χιλ. έναντι € 85.230 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Όπως προαναφέρθηκε, η κάμψη αυτή της δραστηριότητας οφείλεται στις επιπτώσεις της εντεινόμενης ύφεσης στην Ελλάδα που έχουν επηρεάσει όλους τους κλάδους της οικονομίας και ειδικότερα το λιανικό εμπόριο και τον κλάδο ένδυσης και υπόδησης, ο οποίος έχει υποστεί καθίζηση λόγω της ραγδαίας μείωσης της αγοραστικής αξίας των καταναλωτών.

Κατά συνέπεια τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 27.557 χιλ. έναντι € 45.454 χιλ. το εννεάμηνο του 2011, μειωμένα κατά 39,4%, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση του κύκλου εργασιών. Επιπρόσθετα, το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε κατά 7,5 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 45,8% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 53,3% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η ανωτέρω μείωση του μικτού κέρδους καθώς και η συμπίεση του μικτού περιθωρίου οφείλεται  πέρα από την προαναφερόμενη μείωση του κύκλου εργασιών και στην επιβάρυνση από τις συνεχείς ανταγωνιστικές προσφορές στις οποίες έχει προχωρήσει η Εταιρία, προκειμένου να προσελκύσει το καταναλωτικό κοινό.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 20.083 χιλ. έναντι ζημιών € 3.123 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Να σημειωθεί ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έχουν επηρεαστεί κατά € 8.198 χιλ. από ζημίες λόγω καταστραφέντος αποθέματος από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου, οι οποίες παρουσιάστηκαν στον λογαριασμό «Άλλα Έξοδα» ενώ όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων.
Σημειωτέο ότι την ίδια περίοδο οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου, προ αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 23,1% και ανήλθαν σε € 37.394 χιλ. από € 48.651 χιλ. την 30/09/2011, απόρροια της συνεχούς προσπάθειας συγκράτησης και εξορθολογισμού του κόστους καθώς και του δικτύου πωλήσεων του Ομίλου.  

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ζημίες € 26.771 χιλ. έναντι ζημιών € 12.113 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Οι αποσβέσεις του Ομίλου κατά την εξεταζόμενη περίοδο μειώθηκαν και ανήλθαν σε € 6.689 χιλ. από € 8.990 χιλ. την 30/09/2011, κυρίως λόγω των περιορισμένων επενδύσεων που έχει υλοποιήσει ο Όμιλος κατά την τελευταία διετία.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 33.897 χιλ. έναντι ζημιών € 15.349 χιλ. το εννεάμηνο του 2011. Τονίζεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) έχουν επιβαρυνθεί και με ποσό € 3.982 χιλ. που αφορά ζημίες από καταστροφή παγίων, που προέκυψε λόγω της πυρκαγιάς της 13ης Φεβρουαρίου και παρουσιάζεται στον ομώνυμο λογαριασμό, ενώ όπως προαναφέρθηκε δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) ανήλθαν σε ζημίες € 33.611 χιλ. έναντι ζημιών € 15.303 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού και για έτος 2012, εξετάζοντας συνεχώς τις ευμετάβλητες συνθήκες τόσο της ελληνικής αγοράς όσο και των περιφερειακών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται στη ΝΑ Ευρώπη έτσι ώστε εγκαίρως να προσαρμόζει τη στρατηγική της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στρατηγικές προτεραιότητες και για το 2012 παραμένουν ο εξορθολογισμός του δικτύου πωλήσεων, η αύξηση των μεριδίων αγοράς, η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών καθώς και η ισχυροποίηση της λειτουργικής ταμειακής ροής. Τέλος ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρίας κρίνεται η είσπραξη των ασφαλιστικών αποζημιώσεων για τα καταστραφέντα αποθέματα και πάγιο εξοπλισμό από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου 2012."

<-- Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα
Νεότερη Παλαιότερη