ΤΕΛ. ΝΕΑ
18 Απριλίου 2016

Crowdfunding στην Ελλάδα: Τι θα ισχύει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Στην τελική φάση επεξεργασίας βρίσκεται σχέδιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορά στην ενεργοποίηση του crowdfunding στη χώρα μας.

Τόσο το crowdfunding όσο και η αγορά εταιρικών ομολόγων αποτελούν στοίχημα για τη Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως πολλάκις έχουν τονίσει στελέχη της. Για την ενεργοποίηση της «συμμετοχικής χρηματοδότησης», όπως αποδίδεται στα ελληνικά ο τρόπος αυτός χρηματοδότησης επιχειρήσεων, είναι αναγκαίες κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, προκειμένου να αρθούν εμπόδια που σήμερα υφίστανται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΚ προωθεί προς το Υπουργείο Οικονομικών σχέδιο το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει εξαίρεση από την υποχρέωση κατάρτισης πληροφοριακού δελτίου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, συγκεκριμενοποιεί τις υποχρεώσεις των ΑΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυμάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν πλατφόρμα crowdfunding αλλά και την πληροφόρηση που τράπεζες και ΑΕΠΕΥ θα πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους.

Για να λάβουν εξαίρεση από την υποχρέωση σύνταξης και υποβολής πληροφοριακού δελτίου, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να πληρούν τα εξής:

- Η προσφορά διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών. Εν προκειμένω, διευκρινίζεται ότι ως ηλεκτρονικό σύστημα νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία παρουσιάζονται, μέσω του διαδικτύου, τα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών που αναζητούν κεφάλαια και οι οποίες με τον ίδιο τρόπο δέχονται εντολές επενδυτών για συμμετοχή στο επενδυτικό τους σχέδιο και συνακόλουθα για την απόκτηση κινητών αξιών αυτών των εταιρειών.

- Προσφέρονται κινητές αξίες με συνολική αξία μικρότερη των 500.000 ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται ανά εκδότη σε περίοδο 12 μηνών και,

- Η συμμετοχή του ιδιώτη επενδυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ή το 10% του μέσου όρου των δηλωθέντων εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας ανά εκδότη και των 30.000 ευρώ κατ' έτος ανά ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να μειώνεται ή να γίνεται διασπορά του επενδυτικού κινδύνου για τα πρόσωπα που επενδύουν με τον συγκεκριμένο τρόπο στις κινητές αξίες των εν λόγω εταιρειών.

Επίσης, οι τράπεζες και οι ΑΕΠΕΥ που προτίθενται να λειτουργήσουν πλατφόρμα crowdfunding πρέπει να γνωστοποιούν στην Επιτροπη Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος κατά περίπτωση την πρόθεσή τους αυτή, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα σχετικά με τη δραστηριοποίηση αυτή στοιχεία και ιδίως την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους με την οποία αποφασίστηκε η δραστηριότητα αυτή, το νέο οργανόγραμμα, τα πρόσωπα που θα απασχολούνται.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος κατά περίπτωση μπορεί να αντιταχθεί σε αυτή τους την πρόθεση, εάν κρίνει ότι δεν πληρούνται οι οργανωτικές προϋποθέσεις.

Στην υποχρεωτική πληροφόρηση που υποχρεούνται οι ΑΕΠΕΥ και τα πιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: πληροφορίες για τον εκδότη, επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πληροφορίες για πιθανά επενδυτικά σχέδια, μέτοχοι/εταίροι με ποσοστό άνω του 5% και πληροφορίες για το κεφάλαιο. Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποία η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά στον έλεγχο του εκδότη.

Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνονται: Πληροφορίες για τη διοίκηση της εταιρίας, πληροφορίες για τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ διοίκησης, μετόχων του εκδότη και ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικού ιδρύματος που διαμεσολαβεί, πληροφορίες για τον τόπο δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του εκδότη.
euro2day.gr