ΤΕΛ. ΝΕΑ
18 Απριλίου 2016

Σε τραγική κατάσταση πασίγνωστη ελληνική επιχείρηση

Πρόκειται για έναν από τους γνωστότερους ελληνικούς εκδοτικούς οίκους: τις Εκδόσεις Λιβάνη ο οποίος έχει περιέλθει σε τραγική οικονομική κατάσταση με ζημιές μεγαλύτερες από το τζίρο της εταιρίας.

Ο ορκωτός ελεγκτής επιστά την προσοχή στα εξής γεγονότα:
 α) υφίστανται την 31 Δεκεμβρίου 2015, σημαντικές λειτουργικές ζημιές στην εταιρεία και στον όμιλο και β) το σύνολο της αξίας των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών των στοιχείων με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων και γ) συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920 λόγω του ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν μειωθεί κάτω του 50% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
Συνεπεία αυτών θα πρέπει να ληφθούν εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα ώστε η εταιρεία και ο όμιλος να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους. Ουσιαστικά από τα στοιχεία αυτά προκύπτει εμφανώς ουσιαστικό ζήτημα επιβίωσης της εταιρίας. 

Η τραγική κατάσταση αποτυπώνεται και στην εξέλιξη των μεγεθών κατά το 2015 όπου προκύπτει ότι οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 3,52 εκ. έναντι 5,37 εκ. του 2014.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 0,47 εκ. έναντι 2,19 εκ. της προηγούμενης χρήσης. 
Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε € 2,36 εκ. έναντι € 1,81 εκ. για το έτος 2014. 
Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε € 2,81 εκ. έναντι € 2,22 εκ. για το έτος 2014. 
Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 4,21 εκ. έναντι € 3,01 εκ. του έτους 2014.
Οι ζημίες προήλθαν από τη συνήθη λειτουργία της εταιρείας κατά € 3,08 εκ. και από απομείωση στοιχείων ενεργητικού συνολικού ποσού κατά € 1,13 εκ. 
Οι ζημίες μετά φόρων ανήλθαν σε € 4,24 εκ. έναντι € 3,04 εκ. για το έτος 2014.
Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε το φαινόμενο οι ζημίες να είναι μεγαλύτερες από το τζίρο της εταιρίας.
bankingnews.gr