Trending

Αγορά 5 εκατ. ευρώ από τον Όμιλο του Π.Γερμανού

Η Sunlight (Όμιλος Πάνου Γερμανού) ανακοίνωσε ότι την 24η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα και ώρα 13:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Ερμού 2 στην Αθήνα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εγκρίθηκε η αγορά ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αξίας 5 εκατ. ευρώ.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησε, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον κο Ρούμπεν Μπουρλά του Ηλία με βάση το από 23/04/2018 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία «OLYMPIA GROUP Α.Ε.», με 15.151.860 μετοχές και με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Δάταξης.

Για το πρώτο θέμα:

Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

H Γενική Συνέλευση ομόφωνα απεφάσισε την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2017 έως 31.12.2017, την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και την έγκριση της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 εδ. δ’ του Κ.Ν. 2190/1920.

Για το δεύτερο θέμα:

Διάθεση κερδών χρήσης 2017

Η Εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή κερδών, λόγω της ύπαρξης ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Για το τρίτο θέμα:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017

Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017 καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Για το τέταρτο θέμα:

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους

Κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία διατέθηκε στους παρευρισκόμενους, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως τακτικούς ελεγκτές της εταιρείας για τη χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018 την εταιρία ορκωτών λογιστών με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα το Π. Φάληρο Αττικής. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί με ειδική συμφωνία των μερών.

Για το πέμπτο θέμα:

Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών αυτού

Κατόπιν προτάσεως της μετόχου εταιρείας Olympia Group Α.Ε., ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί την Γενική Συνέλευση να προχωρήσει στην προσθήκη νέου μέλους στο Δ.Σ. της εταιρείας και συγκεκριμένα στην προσθήκη του κ. Ρουμπέν Μπουρλά. Η θητεία του ΔΣ θα εξακολουθήσει ως την λήξη της τρέχουσας πενταετίας, ήτοι έως τις 30.09.2022.

H Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποδέχεται ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση του κ. Προέδρου και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες, δημοσιεύσεις κλπ.για την προσθήκη του νέου μέλους στο Δ.Σ. της εταιρείας.

Το θέμα εκλογής Επιτροπών δεν τέθηκε προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση.

Για το έκτο θέμα:

Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017 και καθορισμός ύψους των αμοιβών τους για την χρήση 2018

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τη χορήγηση αμοιβής για την εταιρική χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017 για τα μέλη του συνολικού ύψους 112.100 Ευρώ.

Όσον αφορά στην χρήση του έτους 2018, αποφασίστηκε ομόφωνα η προέγκριση αμοιβών συνολικού ύψους 15.600 Ευρώ για τα εκτελεστικά και 104.300 Ευρώ για τα μη εκτελεστικά μέλη.

Για το έβδομο θέμα:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 38.985.693,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 Ευρώ σε 5,50 Ευρώ και ταυτόχρονα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 38.985.693,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ζημιών εις νέον και μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής στα 2,93 Ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι το εν λόγω θέμα θα μετατεθεί σε επόμενο χρόνο κατόπιν αιτήματος της μετόχου εταιρείας.

Για το όγδοο θέμα:

Αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του Καταστατικού αυτής.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ προτείνει την τροποποίηση του σκοπού και της επωνυμίας της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών άρθρων ένα (1) και τρία (3) του Καταστατικού, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ » και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.»

2) Για τις σχέσεις της εταιρείας με τις χώρες του εξωτερικού η ανωτέρω επωνυμία θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται “SYSTEMS SUNLIGHT S.A.”.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η παραγωγή, εμπορία, διανομή, διαχείριση, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή και συναρμολόγηση κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών), συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών αυτοκινήτου, κεραιών και ιστών τηλεπικοινωνιών, συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας και συστημάτων παραγωγής ενέργειας.
Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, διαχείρισης και αποθήκευσης κάθε είδους συσσωρευτών, κεραιών και ιστών τηλεπικοινωνιών, συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας και συστημάτων παραγωγής ενέργειας.

Η παραγωγή, εμπορία, διανομή, διαχείριση, εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Η κατασκευή, η λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών, πάρκων, μονάδων και συστημάτων (αυτόνομα ενεργειακά συστήματα) παραγωγής, εμπορίας, διανομής, μεταφοράς και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, η μελέτη, επίβλεψη, διαχείριση, κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών, πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, παραγωγής, μεταφοράς και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δη φωτοβολταϊκά συστήματα ή έρευνας άλλων παρεμφερών σκοπών.

Η κατασκευή, εμπορία, αντιπροσώπευση, διαχείριση, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή και συναρμολόγηση βοηθητικών και λοιπών υλικών και εγκαταστάσεων για την εκτέλεση έργων ενέργειας. Η έρευνα, παραγωγή, προμήθεια, διαχείριση, εμπορία, αντιπροσώπευση, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή και συναρμολόγηση κάθε είδους ηλεκτρονικών συστημάτων και κάθε είδους λογισμικών για χρήση σε ενεργειακές εφαρμογές.

H προμήθεια, διαχείριση, εμπορία, αντιπροσώπευση, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή και συναρμολόγηση λαμπτήρων, πόλων, φωτιστικών και λοιπών συστημάτων τύπου LED.
H προμήθεια, διαχείριση, εμπορία, αντιπροσώπευση, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή και επεξεργασία καθαρού μολύβδου και κράματος μολύβδου.

Η συλλογή, εισαγωγή, εξαγωγή και διαχείριση πάσης φύσεως χρησιμοποιημένων/ αποβλήτων μπαταριών, συσσωρευτών και άλλων προϊόντων αυτών με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίησή τους η συλλογή και διαχείριση πάσης φύσεως μπαταριών, συσσωρευτών και άλλων προϊόντων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση των αποβλήτων τους η χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων από χρησιμοποιημένους συσσωρευτές και λοιπές ύλες μολύβδου προερχόμενες από υπολείμματα παραγωγικής διαδικασίας, με σκοπό την παραγωγή ανακυκλωμένου μολύβδου και κραμάτων του
η ανάκτηση θεϊκού νατρίου και πολυπροπυλενίου προερχόμενα από την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών

η αποθήκευση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και λοιπών πρώτων υλών μολύβδου
η δημιουργία και εκμετάλλευση κέντρων ανακυκλώσιμων μπαταριών
η συλλογή και ανακύκλωση ανακυκλώσιμων μπαταριών με σκοπό την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλικών, την επεξεργασία αυτών των ανακυκλώσιμων μπαταριών και μεταπώληση
η παροχή υπηρεσιών ανάκτησης μεταλλικών πρώτων υλών (ανακυκλώμενου μολύβδου),
η παροχή υπηρεσιών ανάκτησης μη μεταλλικών πρώτων υλών (θειϊκού νατρίου),
Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σχετικών με τις ως άνω δραστηριότητες.

Β) Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται, ενδεικτικά:

Να εξαγοράζει, συστήνει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία έχει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, να παρέχει οιαδήποτε υπηρεσία διαχείρισης, καθώς και λογιστικής ή άλλης συνδρομής προς τις επιχειρήσεις αυτές, καθώς και να παραχωρεί με ή άνευ ανταλλάγματος τη χρήση οιουδήποτε ακινήτου. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς ευόδωση των σκοπών της.

Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
Να αντιπροσωπεύει οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού, παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω ειδών και παροχής υπηρεσιών σχετικών με τη μελέτη, εφαρμογή και χρησιμοποίηση των αμέσως ανωτέρω προϊόντων.

Να αγοράζει ακίνητα και αυτοκίνητα, Nα επενδύει τα διαθέσιμα της σε τίτλους και αξιόγραφα εισηγμένα ή μη σε Χρηματιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού σε Ελληνικές και Αλλοδαπές εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου κλπ, και να αντλεί κεφάλαια για τα επενδυτικά της προγράμματα από κάθε πηγή που προβλέπεται από τους Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους και τους Κανόνες και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,

Nα παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις, κλπ, να δίνει εντολές για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, καθώς και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες στο όνομα της Εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο.

Να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.

Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

Για το ένατο θέμα:

Παροχή έγκρισης συναφθέντων συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και αμοιβών με συνδεδεμένα μέρη βάσει του άρθρου 23α ν. 2190/1920

Eγκρίνονται ομοφώνως από την Γενική Συνέλευση όλες οι συναφθείσες από το έτος 2017 έως σήμερον συμβάσεις (οιασδήποτε φύσεως) της Εταιρείας με τα μέλη ΔΣ, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, βάσει του άρθρου 23α ν. 2190/20, όπως παρατίθενται σε Παράρτημα στην παρούσα. Ως προς την έγκρισή τους, κρίθηκε ομοφώνως ότι οι όροι των συμβάσεων υπηρετούν το εταιρικό συμφέρον, καθώς προάγουν την εύρυθμη λειτουργία και ενισχύουν την δραστηριότητα αυτής, υπό εύλογους όρους αγοράς.

Για το δέκατο θέμα:

Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Aποφασίζεται ομοφώνως από την Γενική Συνέλευση η χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή την διεύθυνση άλλων εταιρειών, των οποίων ιδρυτές, κύριοι μέτοχοι ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών είναι η Εταιρεία, ιδρυτές ή κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας.

Για το ενδέκατο θέμα:

Έγκριση αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας. Ειδικότερα, έγκριση χρήσης ποσού 5.000.000 Ευρώ για αγορά νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός του 2018 έναντι του αρχικού ποσού 3.000.000 Ευρώ όπως αυτό αναφερόταν στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η ΓΣ εγκρίνει ομόφωνα αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα χρήσης αντληθέντων κεφαλαιών και ειδικότερα χρήση ποσού 6.000.000 Ευρώ για αγορά ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εντός του 2018, έναντι του αρχικού ποσού 3.000.000 Ευρώ όπως αυτό αναφερόταν στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Για το δωδέκατο θέμα:

Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Δεν τέθηκε κάποιο έτερο θέμα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση. Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη