ΤΕΛ. ΝΕΑ
17 Μαΐου 2016

Ελληνικός κολοσσός θα δώσει μέρισμα στους εργαζόμενους

Με ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών η Motor Oil γνωστοποιεί την απόφασή της να διανείμει μέρισμα προς τους εργαζόμενους και το Διοικητικό Συμβούλιο από τα κέρδη του 2015.

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει αναλυτικά:
"Στις 8 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Motor Oil για την, μεταξύ άλλων,  έγκριση μερίσματος και τη διανομή στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2015. Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1.  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης 2015

3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος

4.  Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008

5.  Έγκριση Μερίσματος για τη χρήση 2015

6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

7.  Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2016

8.  Διανομή στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2015 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων

9.  Λήψη απόφασης δέσμευσης φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού 1.648.048,44 Ευρώ για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο που αφορά στην επέκταση της Μονάδας Λιπαντικών και έχει ενταχθεί στον Νόμο 3908/2011 με συνολική επιχορήγηση 2.472.072,67 Ευρώ

10.  Λήψη απόφασης και έγκριση για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας

11.  Παροχή ειδικής άδειας της γενικής συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ. Ν. 2190/1920, για τη συμμετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή θυγατρικής αυτής σε κοινή εταιρεία με την εταιρεία VEGAS OIL AND GAS LIMITED"