ΤΕΛ. ΝΕΑ
1 Ιουλίου 2016

Πόσα χρωστά ο Μαρινόπουλος σε Ελληνικές εταιρείες - Αναλυτικά

Σε ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το «άνοιγμά» τους στην Μαρινόπουλος, οι εισηγμένες στο ΧΑ, επιχειρήσεις απάντησαν μέχρι στιγμής ως εξής:

ΚΡΙ ΚΡΙ

Το τρέχον συνολικό ύψος των απαιτήσεων της ΚΡΙ ΚΡΙ από την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι της τάξης των €5.500 χιλ. (5,5 εκατ.) περίπου. Εξ αυτού, για ποσό €5.000 χιλ. περίπου, έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Προς εξασφάλιση της απαίτησης, έχουν εγγραφεί υπέρ της εταιρείας προσημειώσεις υποθήκης επί 20 ακινήτων της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Τέλος, η εταιρεία έχει σχηματισμένη (με ημερομηνία 31/12/2015) σχετική πρόβλεψη επισφάλειας για ποσό €1.500 χιλ.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

Σε 10,82 εκατ. ευρώ ανέρχονταν στις 31/5/2016 οι συνολικές,άμεσες και έμμεσες απαιτήσεις της εταιρείας Καραμολέγκος ΑΕ από την Μαρινόπουλος.

Creta Farms

Το συνολικό ύψος απαιτήσεων της εταιρείας από την «Μαρινόπουλος Α.Ε.» ανέρχεται στο ποσό των 8,6 εκ. εκ των οποίων εξασφαλισμένο είναι το ποσό των 0,5 εκ. €. Η εταιρεία έχει ήδη εγκαίρως προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση των εν λόγω απαιτήσεων.

Σαράντης

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 6,4 εκ. ευρώ.

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ από την Εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ανέρχεται την 30/6/2016 σε € 4,2 εκατ. ευρώ.

Μέρος αυτού του ποσού (€ 1εκ) έχει αναληφθεί από Εταιρεία Πρακτορείας Απαιτήσεων (Factoring). Ήτοι, ο πιστωτικός κίνδυνος από την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην Εταιρεία μας ανέρχεται σήμερα σε € 3,2εκ.

Foodlink

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας και του ομίλου από την Μαρινόπουλος Α.Ε. κατά την 30.06.2016 ανέρχεται σε € 3.085.883,60 και σε € 3.173.395,91 αντίστοιχα για το οποίο δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις. 

Μύλοι Λούλη

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας μας από την εταιρεία «Μαρινόπουλος Α.Ε.», ανέρχεται στο ποσό των 360.912,59 ευρώ και αναλύεται σε ανοικτό υπόλοιπο ποσού 27.180,02 ευρώ και επιταγές εισπρακτέες ποσού 333.732,57 ευρώ. 

Μπουτάρης

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της θυγατρικής από την εταιρία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». ανέρχεται σε ποσό €152.356,51.

Κτήμα Λαζαρίδη

Ειδικότερα η Κτήμα Κ. Λαζαρίδη αναφέρει ότι στα 137.109,52 ευρώ ανέρχεται η εκκρεμής απαίτησή της από την εταιρεία Μαρινόπουλος και αναλύεται σε ανοικτό υπόλοιπο ποσού 36.167,52 ευρώ και επιταγές εισπρακτέες ποσού 100.942,00 ευρώ.

Εβροφάρμα

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. και του ομίλου από την Μαρινόπουλος Α.Ε. κατά την 30.06.2016 ανέρχεται σε € 677.939,58 και της EXPRESS Μ Α.Ε. σε € 40.254,11 για το οποίο δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις.